2022 rok

Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje

16-12-2022 - Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00466062/01

Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 29.11.2022 r.

Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik-Nr-3-do-SWZ-Wzór-formularza-ofertowego

Załącznik Nr -4 -do SWZ Wzór ośw.-o-braku-podstaw-do-wykluczenia_06.06.22

Załącznik-nr-5-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-o spełnianiu warunków._

Załącznik-Nr-6-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-Wykonawców-wspólnie-ub_

Załącznik-Nr-7-do-SWZ-Wzór-wykazu-robót-budowlanych

Załącznik-Nr-8-do-SWZ-Wzór-wykazu_osób

Załącznik-Nr-9-do-SWZ-Identyfikator-postępowania-na-miniPortalu

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:42:26.
Zakup laptopów szt. 3 do świetlicy wiejskiej w
Ochotniku w ramach projektu „Doposażenie
budynków OSP w Kraszewicach, Korytnie,
Bartodziejach oraz świetlicy wiejskiej w
Ochotniku”

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00513769/01 z dnia 2022-12-23

Informacja o odrzucenie-ofert-i-unieważnienie-postepowania z dnia 23.12.2022 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 09.12.2022 r.

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00463950/01 w dniu 2022.11.29

23-Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 29.11.2022 r.

Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - ID postępowania

Załącznik nr 6 do SWZ -Wzór zestawienia cenowego

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-11-29 09:19:11.
Sukcesywna dostawa oleju napędowego na potrzeby
gminy Masłowice w 2023 r

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00517740/01 z dnia 2022-12-28

Wybór najkorzestniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 05.12.2022 r.

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00455215/01 z dnia 2022-11-23

Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 23.11.2022 r.

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2 do Zapytania Ofertowego - Wzór umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw

Załącznik nr 5 do SWZ - ID postępowania

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-11-23 15:32:02.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na
terenie gminy Masłowice

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania- Masłowice

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 22.12.2022

22.12.2022-Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający

2022-OJS246-710473-pl (1).pdf

Załącznik nr 3 do SWZ - Zmiana formularza ofertowego z dnia 13.12.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 13.12.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 13.12.2022 r.

2022-OJS226-651922-pl-ts-1.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia z dnia 18.11.2022 r.

Załącznik Nr 1 do SWZ - SOPZ

Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SWz - formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Zakres oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (JEDZ)

Załącznik nr 4a do SWZ - JEDZ przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania w formacie .xml

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833_2014

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w pkt 8.1 SWZ w zakresie p

21-Załącznik Nr 8 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-11-23 12:52:08.
Termomodernizacja budynku OSP Bartodzieje

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00406650/01 z dnia 2022-10-24

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 24.10.2022 r.

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamowieniu nr 2022/BZP 00362711/01 z dnia 2022-09-23

Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik-Nr-3-do-SWZ-Wzór-formularza-ofertowego

Załącznik Nr -4 -do SWZ Wzór ośw.-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

Załącznik-nr-5-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-o spełnianiu warunków

Załącznik-Nr-6-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-Wykonawców-wspólnie-ub

Załącznik-Nr-7-do-SWZ-Wzór-wykazu-robót-budowlanych

Załącznik-Nr-8-do-SWZ-Wzór-wykazu_osób.docx

Załącznik-Nr-9-do-SWZ-Identyfikator-postępowania-na-miniPortalu

 

Opublikowane przez: Dorota Sambor | Data wprowadzenia: 2022-09-23 15:38:12.
Zakup i dostawa eko-groszku na potrzeby Gminy
Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00383758/01 z dnia 2022-10-10

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00340153/01 z dnia 2022-09-08

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - ID postępowania

Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załacznik nr 3 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór_oświadczenia_o _braku_podstaw

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-09-08 15:27:09.
Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury
edukacyjnej na terenie gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00373529/01 z dnia 2022-10-03

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaką zamierza przeznaczyc Zamawiający

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 08.08.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 05.08.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00278308/01 z dnia 26.07.2022.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 do SWZ Wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia.docx

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie

Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.

Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-07-26 16:52:11.
Zakup ciągnika rolniczego oraz rębaka do
gałęzi celem utrzymania zieleni przydrożnej na
terenie Gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00333935/01 z dnia 2022-09-05

Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2

Wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający_z podziałem

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 25.07.2022 r.

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00266905/01

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1a do SWZ Opis przedmiotu zamowienia dla cz.1

Załącznik Nr 1b do SWZ Opis przedmiotu zamowienia dla cz. 2

Załącznik nr 2a do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 2b do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór_oświadczenia_o _braku_podstaw

Załącznik nr 5 do SWZ - ID postępowania

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-07-19 16:26:55.
Zakup ciągnika rolniczego oraz rębaka do
gałęzi celem utrzymania zieleni przydrożnej na
terenie Gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00266195/01 z dnia 2022-07-19

Informacja o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający_z podziałem

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00237850/01 z dnia 04.07.2022 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1a do SWZ - Opis przedmiotu zamowienia dla cz. 1

Załącznik nr 1b do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla cz. nr 2

Załacznik nr 2a do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 2b do SWZ - Projekt umowy

16-Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - ID postępowania

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-07-04 20:18:41.
Przebudowa dróg na terenie gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postepowania nr 2022/BZP 00295229/01 z dnia 08.08.2022 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Modyfikacja - zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załacznik nr 3 do SWZ - Wzór Formularza ofertowego - ZMIANA z dnia 30 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 2 do SWZ - Wzór Projektu umowy - ZMIANA z dnia 30.06.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamowienia nr 2022/BZP 00233392/01

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00231138/01 z dnia 29.06.2022 r.

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa_29.06.2022.zip

Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-06-29 21:54:07.
Zakup sprzętu medycznego i urządzeń w ramach
konkursu „Rosnąca odporność”

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00340209/01 z dnia 2022-09-08

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 zamówienia

Informacja o unieważnieniu czynności wyboru części 1 zamowienia

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -w-zakresie-cz-2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -w-zakresie-cz-1

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający_z podziałem

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 29.06.2022 nr 2022/BZP 00231163/01

Wyjaśnienie do treści SWZ z dnia 29.06.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _Ogłoszenie nr 2022 BZP 00221043 01 z dnia 2022-06-23.pdf

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 23.06.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2022/BZP 00217326/01 z dnia 21.06.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ z dnia 21.06.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2022/BZP 00211771/01 z dnia 15.06.2022 r.

Wyjasnienie treści SWZ_15.06.2022

Ogłoszenie nr 2022 BZP 00204996 01 z dnia 2022-06-10.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla cz. nr 1

Załącznik nr 1b do SWZ -Opis przedmiotu zamówienia dla cz. nr 2

Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

Zal.-Nr-3a-do-SWZ-Formularz-cenowy-część-1.docx

Zal.-Nr-3b-do-SWZ-Formularz-cenowy-część-2

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - ID postępowania

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-06-10 15:18:42.
Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury
edukacyjnej na terenie gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postepowania nr 2022/BZP 00227199/01 z dnia 28.06.2022 r. - unieważnienie

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 28.06.2022

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00203370/01 z dnia 10.06.2022 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o numerze 2022/BZP 00204903/01

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załacznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 do SWZ Wzór ośw.-o-braku-podstaw-do-wykluczenia_26.04.22

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie

Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-06-10 14:45:49.
Przebudowa dróg na terenie gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 27.06.2022-unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00194755/01 z dnia 06.06.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 do SWZ Wzór ośw.-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-06-06 10:39:07.
„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego,
urządzeń wielofunkcyjnych oraz przełącznika
sieciowego dla Gminy Masłowice w ramach projektu
„Cyfrowa Gmina”

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00288825/01 z dnia 03.08.2022

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie 3 części zamówienia

wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie 2 części

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający_z podziałem.pdf

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający

Wyjaśnienie do treści SWZ_27.05.2022

Wyjasnienia do treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2022/BZP 00174959/01

Ogłoszenie nr 2022 BZP 00168557 01 z dnia 2022-05-19.pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia

11.Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy

11. Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

11.Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - ID postępowania

Załącznik Nr 6 do SWZ - Zestawienie cenowe

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-05-19 15:32:30.
Zakup i dostawa laptopów w ramach projektu
grantowego Cyfrowa Gmina – „Wsparcie dzieci z
rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty
PPGR”

Ogłoszenie o wyniku postępowania nr 2022/BZP 00235376/01

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021/BZP 00187631/01 w dniu 31.05.2022

Wyjasnienie treści SWZ_31.05.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2022/BZP 00183803/01 w dniu 30.05.2022

Wyjaśnienie treści SWZ_30.05.2022

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia _2022/BZP 00178627/01 z dnia 26.05.2022 r.

Wyjaśnienie treści SWZ_26.05.2022

Wyjaśnienie treści SWZ_20.05.2022

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00163280/01

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SWZ -Opis przedmiotu zamowienia

Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 5 do SWZ - ID postępowania

Załącznik Nr 6 do SWZ - Zestawienie cenowe

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-05-17 17:20:07.
Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury
edukacyjnej na terenie gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 17.05.2022-unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 0014223/01

Specyfikacja Warunków Zamówienia

9-Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip

9-Załącznik Nr 2 do SWZ - Umowa.pdf

9-Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

9-Załącznik Nr 4 do SWZ Wzór ośw.-o-braku-podstaw-do-wykluczenia_26.04.22.docx

9-Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu..docx

9-Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie .DOC

9-Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych..docx

9-Załącznik Nr 8 do SWZ - .Wzór wykazu osób.docx

9-Załącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu..docx

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-04-29 16:07:15.
Przebudowa dróg na terenie gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postępowanie - unieważnienie postepowania

Informacja o uniewaznieniu postepowania_17.05.2022

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu-2022BZP 0014214601.pdf

1-SWZ (tryb podstawowy)_1.pdf

1-Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa_29.04.2022.zip

2-Załącznik Nr 2 do SWZ - Projekt umowy- pow. 12 mcy.pdf

3-Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

4-Załącznik Nr 4 do SWZ Wzór ośw.-o-braku-podstaw-do-wykluczenia_26.04.22.docx

5-Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx

6-Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx

7-Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx

8-Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób.docx

9-Załącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu.docx

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-04-29 15:29:22.
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną w
Kawęczynie

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 27.06.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00130801/01 w dniu 22.04.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik-Nr-2-do-SWZ-Projekt-umowy-

Załącznik-Nr-3-do-SWZ-Wzór-formularza-ofertowego

Załącznik-Nr-4-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

Załącznik-Nr-5-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-o-spełnianiu-warunków-

Załącznik-Nr-6-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-Wykonawców-wspólnie-ub

Załącznik-Nr-7-do-SWZ-Wzór-wykazu-robót-budowlanych

Załącznik-Nr-8-do-SWZ-Wzór-wykazu-osób

Załącznik-Nr-9-do-SWZ-Identyfikator-postępowania-na-miniPortalu

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-04-22 09:59:12.
Rozbudowa i dostosowanie infrastruktury
edukacyjnej na terenie gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 17.05.2022-unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający_29.04.2022.pdf

Zmiana SWZ z dnia 26.04.2022 wraz z załącznikami

Zmiana ogłoszenia 2022_BZP 00135625_01 z dnia 26.04.2022

Aktualny załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Zmiana SWZ z dnia 20.04.2022 r.

Załacznik do zmiany SWZ- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_20.04.2022

Załącznik do zmiany SWZ - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SWZ

Załącznik do zmiany SWZ -Rysunki inwentaryzacyjne elewacji istniejącego budynku - Przerąb

Ogłoszenie o zamówieniu_08.04.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Dokumentacja projektowa - PFU

Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego

Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - NIEAKTUALNY

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-04-08 14:35:24.
Przebudowa dróg na terenie gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 26.04.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający

Załącznik do zmiany SWZ - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana SWZ z dnia 20.04.2022 r.

Ogłoszenie ozamówieniu nr 2022/BZP 00110968/01 z dnia 2022-04-05

Specyfikacja Warunków Zamówienia

2022.04.05-Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa.zip

Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz ofertowy

Załącznik Nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik Nr 6 do SWZ - Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 7 do SWZ - Wzór wykazu robót budowlanych

Załącznik Nr 8 do SWZ - Wzór wykazu osób

Załącznik Nr 9 do SWZ - Identyfikator postępowania na miniPortalu

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-04-05 16:28:39.
Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną w
Kawęczynie

Ogłoszenie o wyniku postępowania_2022/BZP0012687/01

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 2 do SWZ - Projekt umowy

Załącznik-Nr-3-do-SWZ-Wzór-formularza-ofertowego

Załącznik-Nr-4-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia

Załącznik-Nr-5-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-o-spełnianiu-warunków-

Załącznik-Nr-6-do-SWZ-Wzór-oświadczenia-Wykonawców-wspólnie-ub

Załącznik-Nr-7-do-SWZ-Wzór-wykazu-robót-budowlanych

Załącznik-Nr-8-do-SWZ-Wzór-wykazu-osób

Załącznik-Nr-9-do-SWZ-Identyfikator-postępowania-na-miniPortalu

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-03-29 15:47:39.
Zakup kruszywa łamanego o granulacji 0-31,5 mm
dla potrzeb Gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 16.04.2022

Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze kolejnej oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00056257/01 w dniu 14.02.2022

Specyfikacja Warunków Zamówienia_kruszywo.pdf

Załącznik Nr 1 do SWZ – Projekt umowy_UG.IOŚ.271.3.2022.pdf

Załącznik Nr 2 do SWZ – Wzór Formularza Ofertowego.docx

Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

Załącznik nr 4 do SWZ - ID postępowania na miniPortalu.docx

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-02-14 12:42:05.
Zakup, dostawa i montaż wagi najazdowej w ramach
zadania pn.: Budowa wagi najazdowej na potrzeby
Urzędu Gminy Masłowice

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 17.05.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty1.__24.03.2022.pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert_10.03.2022.pdf

10_03_2022-Informacja o kwocie jaka zamierza przeznaczyc Zamawiający.pdf

2022-03_05-gm. Masłowice - Wyjaśnienie treści SWZ.pdf

2022-03-02 - gm. Masłowice - Wyjaśnienia treści SWZ.2.pdf

2022-03-02 - gm. Masłowice - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf

2022-02-25 - gm. Masłowice - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf

2022-02-23 - gm. Masłowice - Wyjaśnienia treści SWZ.pdf

2022 BZP 00065445 01 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu o numerze 2022/BZP 00056017/01 w dniu 14.02.2022

SWZz (Automatycznie zapisany)-2.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ - dokumentacja projektowa.zip

Załącznik-Nr-2-do-SWZ-Projekt-umowy.pdf

Zal.-Nr-3-do-SWZ-Wzór-formularza-ofertowegoo.docx

Zal.-Nr-4-do-SWZ-Wzór-oswiadczenia-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx

Zal.-Nr-5-do-SWZ-Identyfikator-postępowania-na-miniPortalu.docx

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-02-14 11:19:28.
Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy
Masłowice w 2022 roku

Ogłoszenie o wyniku postępowania z dnia 08.04.2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.III.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.II.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. I.pdf

Poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej w budżecie gminy

2022BZP 0004926901.pdf

SWZ (tryb podstawowy) -drogi wewnętrzne.pdf

Załącznik nr 1 do SWZ. - Dokumentacja projektowa.zip

Załącznik Nr 2 do SWZ. – Projekt umowy.pdf

Załącznik Nr 3 do SWZ - Wzór formularza ofertowego.docx

Załącznik nr 4 do SWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx

Załącznik nr 5 do SWZ - Wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

Załącznik nr 6 do SWZ - ID postępowania na miniPortalu..docx

Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór wykazu osób.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-02-07 15:30:36.

Zobacz:
 2018 rok .  2019 rok .  2020 rok .  2021 rok .  2022 rok . 
Data wprowadzenia: 2022-02-07 15:30:36
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo