Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności witryny bip.maslowice.pl

 

Urząd Gminy w Masłowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP bip.maslowice.pl.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Masłowicach
Masłowice 4
97-515 Masłowice

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-12-21

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Nie wszystkie zdjęcia archiwalne posiadają opisy,

2. Większość starszych dokumentów w formacie PDF jest utworzonych na podstawie elementów graficznych, uniemożliwiających odczytanie przez syntezator mowy. Obecnie teksty w plikach pdf są rozpoznawane.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

e-mail: gmina@maslowice.pl

Telefon: 44 787 46 16

Procedura wnioskowo-skargowa

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej można składać w następujący sposób:

1) w formie elektronicznej na adres: gmina@maslowice.pl

2) w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Masłowicach, Masłowice 4, 97-515 Masłowice.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargę na brak zapewnienia dostępności można złożyć w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną poprzez ePUAP na skrytkę /73b6vj3oas/skrytka,
2) w formie papierowej na adres: Urząd Gminy w Masłowicach, Masłowice 4, 97-515 Masłowice.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
1) dane osoby zgłaszającej żądanie,
2) wskazanie których zasobów dotyczy żądanie,
3) sposób kontaktu,
4) forma/rodzaj informacji alternatywnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi 1 bezpośrednie wejście.
Do wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla niepełnosprawnych.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku brak windy.
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-09-25 08:47:44 | Data modyfikacji: 2021-12-21 13:18:57.
Data wprowadzenia: 2020-09-25 08:47:44
Data modyfikacji: 2021-12-21 13:18:57
Opublikowane przez: Piotr Chlebosz