Nieodpłatna pomoc prawna

Wzory pism z różnych dziedzin, które w ramach
działań edukacyjnych przygotowali prawnicy z
Fundacji Studenckiej “Młodzi-Młodym”
obsługującej punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie Powiatu Radomszczańskiego

Link do strony na BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2022-03-23 13:11:28.
Przywrócenie bezpośredniej obsługi klientów
NPP i NPO

Od dnia 1 marca 2022 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa klientów, zainteresowanych uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w punktach prowadzonych na terenie Powiatu Radomszczańskiego z zastosowaniem obowiązujących przepisów i wymogów sanitarnych.

Komunikat (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2022-03-22 11:22:39.
Ogłoszenie

Ogłoszenie dotyczące świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Radomszczańskiego, w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19.

Mając na uwadze bezpieczeństwo obywateli oraz obowiązujące przepisy prawa,
OGRANICZAM
udzielanie porad osobiście, w punktach na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

Okres obowiązywania ograniczenia działalności punktów: od dnia 25 stycznia 2022 r. do odwołania.
Przewidywany termin przywrócenia działalności punktów: będzie uzależniony od aktualnej sytuacji epidemiologicznej i ogłoszony decyzją Starosty Radomszczańskiego.

Porady udzielane będą zdalnie, tj. w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Osoby, zainteresowane uzyskaniem nieodpłatnej pomocy, proszone są o kontakt telefoniczny, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl />Rekomenduję również publiczną stronę: https://np.ms.gov.pl, w celu dokonywania rezerwacji terminu porady.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 08:53:49.
Pomoc prawna na 2022 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna, obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. nieodpłatną mediację, lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
o przeprowadzenie mediacji,
3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
4. przeprowadzenie mediacji,
5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Edukacja prawna obejmuje:

działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1. prawach i obowiązkach obywatelskich,
2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Umawianie terminów wizyt:
Zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl
Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania zgłoszeń jest Pani Kamila Kowalska – pracownik Wydziału Organizacyjnego – pokój 118B (I piętro).
Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w 2022 roku.


Punkt nr 1 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się
w następującej lokalizacji:
• w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku,
97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, czynny:
poniedziałek w godzinach: 7:30 – 11:30,
wtorek w godzinach: 7:30 – 11:30,
środa w godzinach: 7:30 – 11:30,
czwartek w godzinach: 7:30 – 11:30,
piątek w godzinach: 7:30 – 11:30.

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.
Punkt nr 2 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się
w następującej lokalizacji:

• w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku,
97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, czynny:
poniedziałek w godzinach: 11:30 – 15:30,
wtorek w godzinach: 11:30 – 15:30,
środa w godzinach: 11:30 – 15:30,
czwartek w godzinach: 11:30 – 15:30,
piątek w godzinach: 11:30 – 15:30.

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.
Punkt nr 3 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), znajdujący się w następujących lokalizacjach:

• w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelcach Małych,
97-515 Masłowice, Strzelce Małe 33, czynny:
poniedziałek: godz. 8:00 – 12:00,

• w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach, 97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1, czynny:
wtorek: godz. 8:00 – 12:00,

• w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Żytnie,
97-532 Żytno, ul. Ogrodowa 16, czynny:
środa: godz. 8:00 – 12:00,

• w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich,
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1, czynny:
czwartek: godz. 8:00 – 12:00,

• w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kodrębie,
97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 9A, czynny:
piątek: godz. 8:00 – 12:00,


Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację Studencką „Młodzi-Młodym”.

Punkt nr 4 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się
w następujących lokalizacjach:
• w budynku Świetlicy Wiejskiej w Brudzicach,
97-565 Lgota Wielka, Brudzice ul. Radomszczańska 1A, czynny:
poniedziałek: godz. 15:00 – 19:00,

• w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu,
97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15, czynny:
wtorek: godz. 8:00 – 12:00,

• w budynku Urzędu Gminy Gidle,
97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, czynny:
środa: godz. 8:00 – 12:00,

• w budynku Urzędu Gminy Ładzice,
97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, czynny:
czwartek: godz. 8:00 – 12:00,

• w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku,
97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, czynny:
piątek: godz. 8:00 – 12:00,

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację Studencką „Młodzi-Młodym”.

Osoby zainteresowane uzyskaniem nieodpłatnej pomocy, proszone są o kontakt telefoniczny po numerem telefonu 44 685-89-25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej starostwo@radomszczanski.pl celem umówienia terminu porady.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2022-01-03 14:07:36.
Pomoc prawna na 2021 rok

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest
w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna, obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4. nieodpłatną mediację, lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające
do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.
Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
w sprawie karnej,
4. przeprowadzenie mediacji,
5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
Edukacja prawna obejmuje:

działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

1. prawach i obowiązkach obywatelskich,
2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,
4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,
5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Umawianie terminów wizyt:
Zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się
w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl

Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania zgłoszeń jest Pani Kamila Kowalska – pracownik Wydziału Organizacyjnego – pokój 118B (I piętro).

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja, w 2021 roku.

Punkt nr 1 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się w następującej lokalizacji:

• w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku,
97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, tel. 44/685-89-00 – czynny:
poniedziałek w godzinach: 7:30 - 11:30,
wtorek w godzinach: 7:30 - 11:30,
środa w godzinach: 7:30 - 11:30,
czwartek w godzinach: 7:30 - 11:30,
piątek w godzinach: 7:30 - 11:30.

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.

 

Punkt nr 2 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się w następującej lokalizacji:

• w budynku Starostwa Powiatowego w Radomsku,
97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, tel. 44/685-89-00 – czynny:
poniedziałek w godzinach: 11:30 - 15:30,
wtorek w godzinach: 11:30 - 15:30,
środa w godzinach: 11:30 - 15:30,
czwartek w godzinach: 11:30 - 15:30,
piątek w godzinach: 11:30 - 15:30.

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

 

Punkt nr 3 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), znajdujący się w następujących lokalizacjach:

• w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich,
97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1, tel. 44/681-05-08 – czynny:
poniedziałek: godz. 8:00 - 12:00,
wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
środa: godz. 8:00 - 10:00.

• w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielgomłynach,
97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1, tel. 44/787-10-87 – czynny:
środa: godz. 11:00 - 13:00,
czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
piątek: godz. 8:00 - 12:00.
Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”, 42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 

Punkt nr 4 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), znajdujący się w następujących lokalizacjach:

• w budynku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku,
97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, tel. 44/681-71-23 – czynny:
poniedziałek: godz. 8:00 - 12:00,
wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
środa: godz. 8:00 - 10:00.

• w budynku Urzędu Gminy Ładzice,
97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, tel. 44 684-08-20 – czynny:
środa: godz. 11:00 - 13:00,
czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
piątek: godz. 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”, 42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 

Punkt nr 5 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się
w następujących lokalizacjach:

• w budynku Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu,
97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15, tel. 44/781-25-15 – czynny:
poniedziałek: godz. 8:00 - 12:00,
wtorek: godz. 8:00 - 12:00,
środa: godz. 8:00 - 10:00.

• w budynku Urzędu Gminy Gidle,
97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, tel. 34/327-20-27 – czynny:
środa: godz. 11:00 - 13:00,
czwartek: godz. 8:00 - 12:00,
piątek: godz. 8:00 - 12:00.

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową - Fundację Studencką „Młodzi Młodym”, 42-202 Częstochowa ul. Bór 116.

 

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej na stronach BIP Starostwa Powiatowego w Radomsku

 

Ogłoszenie Starosty Radomszczańskiego, dotyczące ograniczenia osobistego udzielania porad, w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-20 08:28:29 | Data modyfikacji: 2021-09-16 12:54:11.
OGŁOSZENIE - KOMUNIKAT
 npp komunikat.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-26 10:25:58.
Pomoc prawna na 2020 rok

na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Powiat Radomszczański, od dnia 1 stycznia, rozpoczął realizację zadania, na 2020 rok.


Wszelkie informacje dostepne są na stronie internetowej Powiatu Radomszczańskiego pod ponizszym linkiem:


https://bip.radomszczanski.pl/bipkod/20062804

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:14:34 | Data modyfikacji: 2020-01-17 10:26:57.
Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:14:34
Data modyfikacji: 2020-01-17 10:26:57
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo