Czyste druki formularzy

ZAWIADOMIENIE o zamiarze podjęcia wydobywania
(piasków / żwirów) z przeznaczeniem dla
zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej

Druk do pobrania (DOC)

Druk do pobrania (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-03-19 10:13:20.
Informacje dla Pracodawców składających
wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia
młodocianego pracownika

 

 

 

 

 Informacje dla Pracodawców składających wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o prace w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przegotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1
 3. Pracodawca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia Wójtowi Gminy Masłowice udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy, załączników potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakładu imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,
  kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
 5. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 6. kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie/oryginał/potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami,
 7. kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 8. kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 9. aktualny wydruk z CEIDG lub wpis w KRS w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę,
 10. kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 11. wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 12. kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

Sposób załatwienia sprawy: 

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, lecz nie później niż do 5 grudnia danego roku,

Opłaty – brak,

Czas załatwiania sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego- załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Masłowice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art.122 (Dz. U. z 2018 r. poz.996) art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. Z 2018r. poz. 2096 z późn.zm./ z uwzględnieniem § 2 ust. 1 pkt 3, §3, § 6, §10 ust. 1 pkt 3, §11 ust. 4 i §12 ust.2 rozporządzenia  Rady  Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania / tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2010/, §10 ust.4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu /Dz.U. Nr 244, poz.1626 z późn.zm./, w związku z art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. O postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej / tj. Dz. U. z 2018r. poz.362 z późn.zm./, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis tnia/ Dz. U z 2010r.  Nr 53 poz. 311  z późn. zm/Rozporządzenie Komisji /UE/ nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis /Dz. U.UE L 2013.352.1/.

Uwaga

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Masłowice, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Masłowice, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Inne informacje:

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

 1.  w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy / jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia/ - do 8 081,00 zł
 2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy / za każdy pełny miesiąc kształcenia/ -254,00 zł
 3. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art.46b ust.1 wysokość kwoty dofinansowania koszów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o którym mowa w ust.2 pkt 1 wynosi 10 000,00 zł/ zmiana od 1 września 2019r./.

Druki:

 1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem / oświadczenie osoby prowadzącej praktyczną naukę zawodu/
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 3. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

 

 

formularz_inf_przedstawianych_przy_ubieganiu_pomoc_de_minimis.pdf

oświadczenie_o_pomocy_de_minimis.pdf

oświadczenie.pdf

Wniosek_młodociani_wraz z załacznikami.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-06 08:04:15 | Data modyfikacji: 2019-12-06 08:12:13.
Data wprowadzenia: 2019-12-06 08:04:15
Data modyfikacji: 2019-12-06 08:12:13
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo