AKTUALNOŚCI

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego
przez gospodarstwa domowe na 2023 rok

Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe można składać od dnia 27 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice, Masłowice 4, na zakup paliwa stałego po 01 stycznia 2023 roku.


Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (groszek/ekogroszek, orzech, kostka) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.


Maksymalna ilość paliwa możliwa do zakupu po preferencyjnej cenie to 3 tony w terminie po 01.01.2023 r. jeżeli mieszkaniec, który w 1. okresie złożył wniosek na mniejszą ilość węgla niż maksymalna (np. 1 500 kg), będzie mógł ująć w przyszłym wniosku niewykorzystane kg (czyli jego wniosek będzie dotyczył 1 500 kg, powiększonych o niewykorzystane kg). Jednak w żadnym wypadku ilość wnioskowanego węgla nie będzie mogła sumarycznie przekroczyć 3 000 kg.


Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Masłowice – w sekretariacie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Wniosek (PDF)

Wniosek (ODT)

Wniosek (DOC)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-27 16:22:25 | Data modyfikacji: 2022-12-28 08:12:57.
Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla
gospodarstw domowych

Gmina Masłowice informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na okres od 01.01.2023 do 30.04.2023 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-12-27 15:15:29.
Decyzja Starosty Radomszczańskiego - uznanie
nieruchomości jako stanowiące mienie gromadzkie

Treść decyzji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-12-19 10:31:01.
Zawiadomienie

Zawiadamiam, iż zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców wsi Masłowice w dniu 13 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 17:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Masłowice dla wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Masłowice.
W przypadku nie uzyskania obecności 1/5 mieszkańców w wyżej wymienionym terminie, drugi termin wyznacza się tego samego dnia na godz. 17:30.

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie porządku zebrania.
3. Powołanie komisji skrutacyjnej.
4. Zgłoszenie kandydatów na Sołtysa.
5. Autoprezentacja kandydatów.
6. Przeprowadzenie tajnego głosowania.
7. Ogłoszenie wyników.
8. Zakończenie zebrania.

Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-12-01 11:49:04.
Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych w grudniu
2022 roku

Treść harmonogramów (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Karolina Baran | Data wprowadzenia: 2022-11-30 12:24:58.
Wnioski na węgiel do 30 listopada 2022 roku

Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe można składać do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice, Masłowice 4.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (groszek / ekogroszek, orzech) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.

Paliwa stałe (groszek / ekogroszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 r.
Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Masłowice – w sekretariacie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. W przypadku dołączania wniosku jako załącznik do pisma ogólnego na ePUAP plik załącznika także opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-11-24 08:17:52.
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Dotyczy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków bytowych z mechanicznobiologicznej oczyszczalni ścieków Bio-Clear znajdującej się przy Publicznej Szkole Podstawowej w Strzelcach Małych.

Treść zawiadomienia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-11-16 08:54:40.
INFORMACJA

Wójt Gminy Masłowice, przypomina, że 15 listopada 2022 r. upływa termin płatności IV raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego.

Należności z tego tytułu można uiścić w punkcie kasowym Urzędu Gminy Masłowice lub na wskazany numer konta bankowego t.j.
ESBANK Bank Spółdzielczy 75 8980 0009 2030 0000 5664 0001.

Mieszkańcy sołectwa Masłowice proszeni są o dokonywanie wpłat podatku do kasy tutejszego urzędu lub na wskazany rachunek bankowy.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Bożena Soluch | Data wprowadzenia: 2022-11-09 09:26:56.
Zmiana numerów rachunków bankowych do wpłat za
podatki i śmieci

Informujemy, że zmianie ulega bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Masłowice oraz jednostek organizacyjnych gminy na:
ESBANK Bank Spółdzielczy, ul. Tysiąclecia 4, 97-500 Radomsko

W związku z powyższym wpłat dochodów m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać na poniższy rachunek:
75 8980 0009 2030 0000 5664 0001

Rachunek bankowy właściwy do opłaty za odpady komunalne:
91 8980 0009 2030 0000 5664 0004

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2022-11-09 08:20:35.
Ogłoszenie - zakup preferencyjny paliwa stałego
dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje mieszkańców gminy, iż wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe można składać od dnia 9 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Masłowice, 97-515 Masłowice, Masłowice 4.

Do zakupu preferencyjnego paliwa stałego (groszek/ekogroszek, orzech) dla gospodarstw domowych są uprawnione osoby fizyczne, które spełniają warunki upoważniające do otrzymania dodatku węglowego.
Paliwa stałe (groszek/ekogroszek, orzech) można będzie nabyć w dwóch partiach do 1,5 tony do 31 grudnia 2022 r. oraz do 1,5 tony od 1 stycznia 2023 do 30 kwietnia 2023 r.

Wnioski można składać osobiście w Urzędzie Gminy Masłowice – w sekretariacie Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Do pobrania:

wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe (PDF)

wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe (DOC)

wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwo domowe (ODF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-11-08 15:20:05.
Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla
gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Gmina Masłowice informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-11-03 12:00:37.
Zawiadomienie - zgnilec amerykański pszczół

Treść zarządzenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-20 14:34:56.
Informacja - zjadliwa grypa ptaków

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-10-20 14:25:43.
Sołectwo na plus
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-10-17 11:54:26.
Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w
2022 roku
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-10-17 11:49:50 | Data modyfikacji: 2022-10-17 11:50:19.
Zawiadomienie - ognisko zgnilca amerykańskiego

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Justyna Zięba | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:15:53.
Dodatek węglowy

Szczegóły na temat dodatku węglowego znajdują się na stronach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Masłowicach.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2022-08-17 12:31:43.
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MASŁOWICE
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-07-25 13:25:42.
INFORMACJA O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY W
MIEJSCOWOŚCI GRANICE
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-07-22 14:24:17 | Data modyfikacji: 2022-07-22 14:27:41.
Decyzja RN.6823.3.6.2022 uznanie nieruchomości
jako stanowiącą mienie gromadzkie

Treść decyzji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-06-29 14:44:33.
Decyzja RN.6823.3.5.2022 uznanie nieruchomości
jako stanowiącą mienie gromadzkie

Treść decyzji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-06-27 08:47:09.
PGW Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego - pozwolenie
wodnoprawne

Treść zawiadomienia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-06-01 13:02:46.
PGW Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego - pozwolenie
wodnoprawne

Treść zawiadomienia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-06-01 13:00:29.
Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania - przebudowa rowu melioracyjnego

Treść zawiadomienia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Edyta Majchrowska | Data wprowadzenia: 2022-05-23 08:24:19.
DECYZJA - uznanie nieruchomości jako stanowiące
mienie gromadzkie

Treść decyzji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-04-11 14:09:51.
Decyzja uznająca nieruchomość jako mienie
gromadzkie - Koconia

Treść decyzji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Wioletta Utratna | Data wprowadzenia: 2022-04-07 15:13:21.
INFORMACJA WÓJTA GMINY MASŁOWICE

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłowice w 2022 r.

 

Wójt Gminy Masłowice, zgodnie z art. 11a, ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U.2020, poz. 638) przekazuję do zaopiniowania organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na terenie Gminy Masłowice, projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłowice w 2022 r.

W związku z powyższym zachęcam do zapoznania się z w/w projektem i przesyłania ewentualnych uwag do projektu za pomocą załączonego wzoru formularza (dostępny na stronie www.bip.maslowice.pl w zakładce Aktualności).
Wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, o której mowa wyżej, formularz proszę kierować pod adres:
Urząd Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice
Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 16 marca 2022 r.

Formularz składania uwag (DOC)

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Masłowice w 2022 r. (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Monika Dąbrowska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 11:20:28.
Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.

W 2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju (bez zmian w stosunku do 2021 r.).

Od 2022 r. zwiększa się limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych (110 l w miejsce 100 l) oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła (40 l w miejsce 30 l). Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2227).

Oznacza to, że w 2022 r. producent rolny może uzyskać:
• 110 zł z 1 ha użytków rolnych (w miejsce 100 zł w 2021 r.),
• 40 zł z 1 średniej rocznej DJP bydła (w miejsce 30 zł w 2021 r.).

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

• w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
 
• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2022 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2022-01-14 12:23:25.
WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
NIERUCHOMOŚCI 2022 r.

I N F O R M A C J A
U S U W A N I E   A Z B E S T U

Urząd Gminy w Masłowicach informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2022 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 11 lutego 2022 r.


Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.


Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

 

plik,20210104133015,wniosek_azbest_2022_rok-1.docx

plik,20210104133015,wniosek_azbest_2022_rok-1.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2022-01-10 10:35:24.
Informacja

Urząd Gminy Masłowice uprzejmie informuje, iż dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Masłowicach w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 1 stycznia 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 107/2021 Wójta Gminy Masłowice z dnia 17 grudnia 2021 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2022-01-03 09:17:11.
Harmonogramy wywozu odpadów na 2022 rok

Harmonogram (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-12-23 13:15:50.
INFORMACJA

Urząd Gminy Masłowice uprzejmie informuje, iż dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Masłowicach w zamian za święto przypadające w sobotę tj. w dniu 25 grudnia 2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2021Wójta Gminy Masłowice z dnia 17 maja 2021 r.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-12-21 08:43:17.
Granty PPGR - uzupełnienie dokumentacji

Granty PPGR - uzupełnienie dokumentacji

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Masłowice – uzupełnienie dokumentacji – granty PPGR

UWAGA! Granty PPGR komputery dla rodzin popegeerowskich Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które uruchomiło program wsparcia dla dzieci z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego wydało komunikat dotyczący zmiany zasad weryfikacji poprawności danych w złożonych oświadczeniach. Zgodnie z otrzymanymi uwagami do wniosku: „złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR".

KONIECZNE JEST UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW!

Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o dokumenty potwierdzające fakt:

1. STOPNIA POKREWIEŃSTWA W LINII PROSTEJ OJCA/MATKI, DZIADKA/BABCI, PRADZIADKA/PRABABCI pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów małżeństwa itp.) lub innych dokumentów potwierdzających ten fakt. W przypadku nie posiadania aktów prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Urzędem Stanu Cywilnego w Masłowicach (tel. 44 7874657 lub 44 7874616).

2. ZATRUDNIENIA KREWNEGO W ZLIKWIDOWANYM PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.). Dotyczy osób, które nie dołączyły potwierdzenia zatrudnienia krewnego w momencie składania oświadczenia lub Gminie nie udało się zweryfikować.

3. NIE OTRZYMANIA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ZAKUPIONEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH LUB ŚRODKÓW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH LUB ZWROTU KOSZTÓW LUB DOFINANSOWANIA ZAKUPU TYCH RZECZY.

Ten fakt gmina potwierdzi w szkołach, której jest organem prowadzącym (PSP w Strzelcach Małych). W przypadku uczniów szkół prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Masłowice – należy złożyć zaświadczenie ze szkoły, w której dziecko się uczy, że dziecko/rodzina nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy zgodnie z załącznikiem nr 1.

UWAGA! Osoby które otrzymały sprzęt w ramach umowy użyczenia (zawartej z rodzicem lub opiekunem prawnym) laptopy służące do nauki zdalnej SĄ UPRAWNIONE DO APLIKOWANIA O SPRZĘT. Warunkiem jest, że użyczone uczniom laptopy do użytkowania w domu zostały zwrócone do szkół w chwili, gdy została przywrócona nauka stacjonarna i obecnie sprzęt znajduje się w szkołach.
Natomiast zgodnie z wytycznym CPPC jeśli sprzęt komputerowy był przekazany na własność rodzinie, bądź dziecku nie można aplikować o sprzęt na żadne dziecko z tej rodziny (np. laptopy dla rolników z ARiMR) (prosimy o wycofanie takich wniosków)

4. ZAMIESZKANIA NA TERENIE GMINY MASŁOWICE – jeśli gmina nie potwierdzi zamieszkania ucznia na terenie gminy w swoich zasobach (np. zameldowanie w innej gminie lub inne niż wskazane we wniosku) wymagany będzie dokument potwierdzający ten fakt, np. potwierdzenie zgodności adresów ze szkoły, GOPS zgodnie z załącznikiem nr 2, kserokopia legitymacji szkolnej, książeczki zdrowia itp.

Do Państwa oświadczeń należy również wypełnić i dołączyć zgodę na weryfikację danych wskazanych w oświadczeniu przez Gminę zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz oświadczenie uzupełniające zgodnie z załącznikiem nr 4.
Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im komputerów, pozyskanych przez Gminę Masłowice w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Masłowice do instytucji weryfikującej.
Uzupełnienia należy składać w wersji papierowej, w siedzibie Urzędu Gminy w Masłowicach, Masłowice 4 pokój nr 4 w nieprzekraczalnym terminie do 15 grudnia 2021 r. do godz. 14:00 (I piętro, pokój nr 4). Tel. 44 7874616 wew. 27.
Jednocześnie informujemy, iż uzupełnienie dokumentacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem sprzętu oraz, że brak uzupełnienia w/w dokumentów będzie podstawą do odrzucenia złożonego wniosku.

 

Załącznik nr 1 - Zaświadczenie_ze_szkoly.docx

Załącznik nr 2 - Karta_adresu_zamieszkania.docx

Załącznik nr 3 - zgoda_na_weryfikację_danych.docx

Załącznik nr 4 - oswiadczenie_uzupelniajace.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:03:41 | Data modyfikacji: 2021-12-08 11:06:04.
Granty PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Komunikat dotyczący Konkursu pn.: „Granty PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Dokument poświadczający zatrudnienie w PGR należy dostarczyć do 3. grudnia 2021r. do pokoju nr 4 Urzędu Gminy w Masłowicach.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-11-19 09:37:10.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego

w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na:


1) pobór wód podziemnych z ujęcia składającego sie z dwóch studni głębinowych ( nr 1 i nr 2) zolkalizowanych na działce o nr ewidencyjnym 997/3 obręb Przerąb, gmina Masłowice, powiat radomszczański


2) odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Przerębie rurociągiem PVC 200 mmoraz betonowym kanałem otwartym o długości 37,0 m do cieku bez nazwy - dopływ rzeki Luciąży

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-11-10 15:07:30.
Informacja

Urząd Gminy Masłowice informuje, że w związku z wdrożeniem przez Departament Spraw Obywatelskich MSWiA nowych rozwiązań technicznych dotyczących wydawania e-dowodów osobistych w dniu 5 listopada /piątek/ 2021 roku wnioski o wydanie dowodu według obecnego wzoru, będzie można złożyć najpóźniej do godziny 10.00.


ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY!


 

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-11-04 09:37:45.
Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych
pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

04 października 2021 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Tutejszy Urząd planuje złożenie wniosku o dofinansowanie, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości/gminie gdzie wówczas znajdował się PGR), do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w sekretariacie Urzędu Gminy Masłowice w Masłowicach do dnia 03 listopada 2021 r. do godziny 14:00.
W ramach dofinansowania będzie można otrzymać:

 • nowy sprzęt komputerowy (stacjonarny, laptop lub tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
 • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załączniki nr 8 oraz 9 do dokumentacji konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Kontakt w sprawie programu: tel. (44) 787 46 16 wew. 27 – inspektor ds. zamówień publicznych Ewa Stypa-Wodo


Informacje dodatkowe:

 

Załącznik nr 7- PPGR-oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

Załącznik nr 8-PPGR-oświadczenie składane we własnym imieniu

Zgoda na przetwarzanie danych

Klauzula informacyjna RODO

 

Zalacznik_nr_7_-PPGR.pdf

Zalacznik_nr_8_-PPGR.pdf

zgoda-na-przetwarzanie-danych-PPGR.pdf

klauzula-RODO-PPGR.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-10-26 11:34:29 | Data modyfikacji: 2021-10-26 11:36:57.
USUWANIE AZBESTU w 2021 r.

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w 2021 roku” zrealizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Wartość ogólna zadania wyniosła 50 202,55 zł. Dotacja ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 41 835,00 zł.
W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowane na 33 posesjach. Ogółem unieszkodliwiono 157,040 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-10-08 08:10:39.
SOŁECTWO NA PLUS


Gmina Masłowice otrzymała z budżetu Województwa Łódzkiego dofinansowanie do trzech projektów w formie dotacji celowej, przeznaczone na sfinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach.


Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego zostały przyznane przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 22 czerwca uchwałą nr XXXII/437/21 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2021 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach. Dotację udzielono 603 projektom zgłoszonym przez sołectwa na łączną kwotę 5 997 833,00 zł.


Sołectwa Korytno, Wola Przerębska i Bartodzieje mogą rozpocząć już realizacje swoich projektów. Każde z nich otrzymało dofinansowanie w wysokości 10 000,00 zł. Dzięki otrzymanej pomocy finansowej zrealizowane zostaną następujące projekty:

 • Projekt I pn.: „Utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej w Korytnie”.
  Całkowita wartość zadania 10 000,00 zł, wkład własny to kwota 0,00 zł

 

 • Projekt II pn.: „Wspólnie możemy więcej i zdrowie dla mieszkańców Woli Przerębskiej”.
  Całkowita wartość zadania 10 000,00 zł, wkład własny to kwota 0,00 zł

 

 • projekt III pn.: „Piknik integracyjny dla mieszkańców – zdrowo i kulturalnie w Bartodziejach”.
  Całkowita wartość zadania 10 000,00 zł, wkład własny to kwota 153,75 zł


Celem projektów jest zwiększenie aktywnej integracji obywatelskiej i lokalnej. Wspieranie i pobudzanie aktywności społecznej mieszkańców, budowanie świadomości obywatelskiej, tożsamości lokalnej, promowanie miejscowości.
Realizacja wszystkich projektów odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2021 roku.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-10-08 08:00:17 | Data modyfikacji: 2021-10-08 08:04:38.
Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na
terenie gminy Masłowice

Treść decyzji i postanowienia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-10-01 13:02:57.
Dobry start - Informacja dotycząca dyżuru w
Urzędzie Gminy Masłowice
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-08-17 08:49:50.
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA MIESIĄCE SIERPIEŃ
- WRZESIEŃ 2021 ROKU

Treść harmonogramu (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-30 08:07:35.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania -
udzielenie pozwolenia wodnoprawnego

Treść zawiadomienia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-07-19 13:59:38.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego

Dotyczy: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce o nr ewid. 454 w obrębie 0009 Kolonia Przerąb, gm. Masłowice

Treść zawiadomienia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-06-16 12:58:29.
Życzenia z okazji "Dnia Samorządowca"

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku DNIEM SAMORZĄDOWCA.

Z tej okazji wszystkim osobom, które współtworzą samorząd, które pracowały i pracują dla dobra lokalnej społeczności i na rzecz ,,Naszej Małej Ojczyzny’’, pracownikom samorządowym, radnym, sołtysom, radom sołeckim, emerytom pragnę złoży najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym.

Dziękuję Wam za dotychczasową wspólną codzienną pracę, liczne dowody profesjonalizmu i ogromnego zaangażowania. Jestem pełen uznania dla Waszej odpowiedzialności i entuzjazmu, który towarzyszy codziennym zajęciom.

Życzę dużo wytrwałości oraz samych sukcesów, aby Wasze wysiłki były zawsze zauważane i doceniane.

Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-27 07:52:22 | Data modyfikacji: 2021-05-27 07:52:55.
Informacja - dzień wolny

INFORMACJA


Urząd Gminy Masłowice uprzejmie informuje, iż dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Masłowicach w zamian za dzień Święto Pracy przypadające 1 maja 2021 r. w dniu wolnym od pracy, tj. sobotę, zgodnie z Zarządzeniem Nr 36/2021Wójta Gminy Masłowice z dnia 17 maja 2021 r.


 


 

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-05-26 15:16:31.
Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie.

https://stat.gov.pl/aktualnosci/pomoz-seniorowi-spisac-sie-bezpiecznie,343,1.html

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-05-07 18:04:34.
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-04-28 21:36:44.
Spisz się przez Internet i graj o nagrody w
loterii!

Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021 r.

Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.

• Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
• Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
• Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.
Przyjmowanie zgłoszeń do loterii trwa od 22 kwietnia 2021 r. do 7 lipca 2021 r.

Pamiętaj, że tylko spisanie się przez Internet daje możliwość wzięcia udziału w loterii!

Do wygrania są karty przedpłacone o wartości 500 zł, 1000 zł oraz samochody osobowe.

Losowania odbędą się w terminach:
o 07.05 2021 r.
o 21.05.2021 r.
o 08.06.2021 r.
o 18.06.2021 r.
o 02.07.2021 r.
o 09.07.2021 r.
o 14.07.2021 r. – Finałowe losowanie samochodów

W finałowym losowaniu wezmą udział wszyscy, którzy dokonają zgłoszenia do loterii - nawet te osoby, które wygrały już wcześniej nagrody.

Zwiększ szansę na wygraną!
Im wcześniej spiszesz się przez Internet i zgłosisz do loterii, tym masz więcej szans na wygraną - będziesz uczestniczyć w większej liczbie losowań!
Regulamin i szczegóły dotyczące loterii dostępne są na loteria.spis.gov.pl.

Organizatorem loterii jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wejdź na spis.gov.pl, spisz się i daj sobie szanse na wygraną!

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-04-28 21:34:15.
INFORMACJA

     Urząd Gminy Masłowice informuje, iż prowadzi dodatkowy nabór chętnych na budowę indywidualnej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków (zwaną dalej w skrócie „POŚ”), realizowanej w ramach projektu ,,Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Masłowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Granice”, współfinansowanej w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 dla III naboru trwającego od dnia 20.07.2020 r. do dnia 17.09.2020 r.
    Wkład własny uczestnika projektu wynosi 4 536,00 zł, płatny w terminie do 30 czerwca 2021 roku.
    Osoby zainteresowane prosimy o niezwłoczny kontakt z Urzędem Gminy Masłowice pod numerem telefonu 44 787 46 16 wew. 27 w dniach i godzinach pracy Urzędu.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-04-22 10:17:35.
Narodowy Spis Powszechny 2021

Więcej informacji o spisie powszechnym pod adresami:


https://spis.gov.pl/

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-04-15 21:51:50 | Data modyfikacji: 2021-04-15 21:54:22.
PGW Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu
postepwania w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

Treść -WA,ZUZ.3.4210.1936.2020.MK.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-03-29 14:39:01.
OBWIESZCZENIE o ponownym przeprowadzaniu procedury
udziału społeczeństwa

Dotyczy zadania: "Budowa tuczami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem paszowym, kuchnią i garażami".

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-03-11 15:20:28.
PGW Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu
postępowania

Treść obwieszczenia (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-25 10:31:57.
ZAWIADOMIENIE

Gmina Masłowice informuje, iż w zwiazku z upływem okresu "trwałości projektu" tj. 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej dla zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d na terenie gminy Masłowice" realizowanego w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej: objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z umową o przyznanie pomocy dotyczącej operacji pn."Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d na terenie gminy Masłowice" z dniem 31 grudnia 2020 r. zrealizowane przez Gminę Masłowice przydomowe oczyszczalnie ścieków po upływie okresu trwałosci projektu stają się własnością dotychczasowych użytkowników.


Jednocześnie informuję, że z dniem 31 grudnia 2020 r. dotychczasowy użytkownik przyjmuje wszelkie obowiązki związane z utrzymaniem i eksploatacją przydomowej oczyszczalni ścieków realizowanej w ramach w/w zadania na jego nieruchomości.


Prosimy o zgłaszanie sie do Urzędu Gminy Masłowice w celu odbioru protokołów zdawczo-odbiorczych przekazania środka trwałego oraz karty gwarancyjnej - do dnia 28 lutego 2021 roku.


Bogusław Gontkowski


Wójt Gminy Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-01-14 15:31:03.
WNIOSEK O DEMONTAŻ I USUNIĘCIE AZBESTU I
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU
NIERUCHOMOŚCI 2021 r.

 


I N F O R M A C J A


U S U W A N I E   A Z B E S T U


Urząd Gminy w Masłowicach informuje wszystkie osoby zainteresowane usunięciem wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości w 2021 roku o możliwości składania wniosków w wyżej wymienionej sprawie do 10 lutego 2021 r.


Osoby zainteresowane demontażem wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych zobowiązane są do załatwienia wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem zamiaru wykonania tych prac w Starostwie Powiatowym w Radomsku.


Wnioski o demontaż i usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu nieruchomości dostępne są poniżej oraz w siedzibie Urzędu Gminy.

plik,20210104133015,wniosek_azbest_2021_rok-1.pdf

plik,20210104133015,wniosek_azbest_2021_rok-1.docx

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-01-14 15:19:17.
KOMUNIKAT WÓJTA GMINY MASŁOWICE dotyczący
dowozu osób niepełnosprawnych na szczepienia
COVID-19

Na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2021 roku o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.1842, z późn.zm.)

Urząd Gminy Masłowice informuje, iż będzie realizował zadanie pod nazwą „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym niepełnosprawnych”.

Transport będzie zapewniony osobom posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, o kodzie „R” lub „N” lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, mających trudności z samodzielnym dotarciem do punktów szczepień.

Z transportu do punktów szczepień mogą skorzystać także osoby starsze i samotne posiadające problemy z poruszaniem się, które będą miały problem z dojazdem do punktów szczepień i będą miały wyznaczony termin podania szczepionki.

Osoby te będą mogły umówić się na transport do punktu szczepień za pośrednictwem nr telefonu 44 787 46 23 (od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 15:00)


UWAGA

Na dowóz do punktu szczepień umawiamy się wyłącznie w sytuacji gdy:

 • mamy wyznaczony termin szczepienia,
 • nie mamy możliwości dojazdu we własnym zakresie.

UMÓWIENIA DOWOZU NALEŻY DOKONAĆ NIEZWŁOCZNIE PO WYZNACZENIU TERMINU SZCZEPIENIA

WYKAZ PUNKTU SZCZEPIEŃ NA TERENIE GMINY MASŁOWICE:

1. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MASŁOWICACH nr tel. 44 787 46 37

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2021-01-14 13:41:18.
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w
2020 roku

Zgodnie z wymogami dotyczącymi zasad znakowania przedsięwzięć dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informujemy, że zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w 2020 roku” zrealizowano z udziałem środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość ogólna zadania wyniosła 60 915,01 zł. Dotacja ze środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wyniosła 45 948,00 zł.
W ramach realizacji ww. zadania odebrano płyty azbestowe zmagazynowane na 28 posesjach. Ogółem unieszkodliwiono 145,368 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

obraz.png

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2021-01-07 09:29:41.
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania
administracyjnego - pozwolenie wodnoprawne

Dotyczy:

1. usługi wodne polegające na poborze wód podziemnych z istniejącego ujęcia składającego się
z istniejącej studni głębinowej, zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 644/2 obręb Masłowice,
gmina Masłowice, powiat radomszczański na potrzeby wodociągu wiejskiego

2. wprowadzanie ścieków przemysłowych pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody w Masłowicach
istniejącym wylotem 0 200 mm do rowu melioracyjnego

 Treść zawiadomienia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-11-19 13:57:05.
ROLNIKU - spisz się przez internet

Szanowni Państwo,


Zachęcamy do spisania się przez Internet i wzięcia udziału w konkursie dla mieszkańców sołectw.


https://lodz.stat.gov.pl/rolneupominki


Każde gospodarstwo spośród 50 pierwszych, które dokona samospisu i wyśle do nas informację o chęci udziału w akcji wpisując w temat wiadomości hasło promocyjne SAMOSPIS-SOŁECTWA, otrzyma upominek-niespodziankę.


Prosimy o przekazanie informacji Mieszkańcom Sołectw i zachęcenia do udziału w akcji, a także śledzenia naszych mediów społecznościowych i czynnego udziału w innych konkursach:


https://lodz.stat.gov.pl/aktualnosci/konkursy-psr,84,1.html


https://www.facebook.com/UrzadStatystycznywLodzi


https://twitter.com/Lodz_STAT

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-18 19:39:06.
PROMUJMY SAMOSPIS

Szanowni Państwo!


Samospis jest obowiązkową i najlepszą formą realizacji Powszechnego Spisu Rolnego.


W ramach promocji tej formy spisu, proponujemy Państwu udział w konkursie dla gmin z terenu województwa łódzkiego: PROMUJMY SAMOSPIS.


Celem konkursu jest aktywizacja działań Gminnych Biur Spisowych na rzecz realizacji PSR w formie samospisu internetowego, a do wygrania zestaw atrakcyjnych nagród.


 Komisja konkursowe wyłoni Zwycięzców na postawie odsetka spisanych metodą samospisu gospodarstw.


 Ogłoszenie wyników nastąpi po półmetku spisu – 16 października.


 Regulamin przekazuję w załączniku.


 SPISZCIE SIĘ JAK NA GMINNE BIURA SPISOWE PRZYSTAŁO!


 Powodzenia!


 

 konkurs GBS Regulamin_14.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-17 19:50:31.
Konkurs Plastyczny dla Przedszkoli

plakat przedszkola..jpg

przedszkola Regulamin_10..pdf

pismo przewodnie przedszkola..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-13 15:35:41.
Spis rolny 2020 rok
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-13 15:32:03.
Spis rolny 2020 - Stanowisko komputerowe

Stanowisko komputerowe Gminnego Punktu Spisowego przy Gminnym Biurze Spisowym w Masłowicach zostało utworzone w Urzędzie Gminy Masłowice, Masłowice 4 czynne w godzinach urzedowania Urzędu, tj.

poniedziałe, środa, czwartek od godz. 7:30 do 15:30
wtorek od godz. 7:30 do 16:30
piątek od godz. 7:30 do 14:30

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-09-07 12:28:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu połozonego w sołectwie Strzelce Małe
w gminie Masłowice wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Tekst Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w Strzelcach Małych

Uzasadnienie do MPZP w Strzelcach Małych

Rysunek MPZP w Strzelcach Małych (rozdzielczość 300 dpi)

Rysunek MPZP w Strzelcach Małych (rozdzielczość 450 dpi)

Tekst prognozy środowiskowej

Rysunek prognozy środowiskowej (rozdzielczośc 450 dpi)

Oświadczenie do prognozy

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-08-21 10:36:00.
Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Deklaracja (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-03 15:22:37.
Informacja

INFORMACJA

Dnia 14 sierpnia 2020 r. (piątek) Urząd Gminy w Masłowicach będzie nieczynny za święto przypadające w sobotę 15 sierpnia 2020.


WÓJT GMINY MASŁOWICE
BOGUSŁAW GONTKOWSKI

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-08-03 15:16:57.
HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW OD SIERPNIA DO
GRUDNIA 2020
 Harmonogramy (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-07-30 13:03:26 | Data modyfikacji: 2020-07-30 13:04:36.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Masłowice wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko

Tekst zmiany studium z załącznikiem nr 3

Rysunek zmiany studium - kierunki (rozdzielczość 300 dpi)

Rysunek zmiany studium - kierunki (rozdzielczość 450 dpi)

Rysunek zmiany studium - uwarunkowania (rozdzielczość 300 dpi)

Rysunek zmiany studium - uwarunkowania (rozdzielczość 450 dpi)

Tekst prognozy środowiskowej

Rysunek prognozy środowiskowej (rozdzielczość 300 dpi)

Rysunek prognozy środowiskowej (rozdzielczość 450 dpi)

Oświadczenie do prognozy środowiskowej

 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-07-10 10:13:08.
Obwieszczenie o wydanej przez Marszałka
Województwa Łódzkiego decyzji z dnia 3 lipca
2020 r., znak: RŚVI.7222.292.2017.AW
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-07-09 12:11:04.
Organizacja pobierania wymazów od cudzoziemców
zatrudnionych przy pracach sezonowych

Treść informacji (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:55:29 | Data modyfikacji: 2020-06-17 14:59:01.
Prośba o apelowanie mieszkańców o zachowanie
rygorów sanitarnych
 PM.8023.3.2020 UM i G.pdf

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-06-17 14:45:16.
Otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na
rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia
Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Wójt Gminy Masłowice - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Masłowice. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
a) być osobą pełnoletnią,
b) zamieszkiwać na terenie Gminy Masłowice,
c) posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
d) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
e) nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


2. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego winno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej gminy Masłowice http://www.bip.maslowice.pl/upload/Formularz%20zg%C5%82oszeniowy%20kandydata%20na%20rachmistrza%20spisowego%20-%20za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201.pdfl, klauzula informacyjna http://www.bip.maslowice.pl/upload/Klauzula%20informacyjne%20dotycz%C4%85ca%20przetwarzania%20danych%20osobowych%20-%20za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202.pdf oraz dostępnym w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Masłowice (parter – urna przy wejściu).

3. Zgłoszenia należy składać w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Masłowice w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. na terenie gminy Masłowice”. Kopertę ze zgłoszeniem należy wrzucić do urny, która znajduje się na parterze budynku Urzędu Gminy w Masłowice.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego lub data osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy w Masłowicach.
Adres do doręczeń: Urząd Gminy Masłowice, Masłowice 4, 97-515 Masłowice.


4. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
a) Wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia);
b) Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej.
5. Z informacjami dotyczącymi Powszechnego spisu rolnego można zapoznać się na stronie internetowej gminy Masłowice w zakładce pn: „Powszechny spis rolny 2020 r.”

6. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza spisowego
Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Załącznik nr 3 – Procedura naboru na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego.

 


Wójt Gminy Masłowice
(-)
Bogusław Gontkowski

Masłowice, dnia 15.06.2020 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-06-16 15:15:59 | Data modyfikacji: 2020-06-16 15:22:29.
Komunikat Starosty Radomszczańskiego, dotyczący
przywrócenia, do dnia 1 czerwca 2020 roku,
bezpośredniej obsługi klientów zainteresowanych
uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w
punktach prowadzonych na terenie Powiatu
Radomszczańskiego
 Treść komunikatu (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:40:23.
Informacja o rekrutacji na funkcję urzędnika
wyborczego - miasto Radomsko

Link do ogłoszenia na stronach Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-25 09:31:37.
Obwieszczenie informujące o wydaniu przez
Ministra Rozwoju decyzji utrzymującej w mocy
decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 39/18 z dnia 5
marca 2018 zezwalającej na realizację inwestycji
drogowej polegającej na budowie zatok
autobusowych wraz z ciągami pieszymi w ciągu
drogi krajowej nr 42
 Treść obwieszczenia (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-05-07 09:34:36 | Data modyfikacji: 2020-05-07 09:36:24.
ARiMR: dopłaty 2020 - nowy termin składania
oświadczeń
 Informacja do pobrania (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-04-15 15:09:53.
Ważna informacja - zwrot podatku akcyzowego
 Informacja do pobrania (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-04-15 12:18:11.
Przypomnienie o obowiązku posiadania oddawczej
skrzynki pocztowej
 Informacja do pobrania (PDF)

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-04-14 14:43:04.
Umożliwienie konsumentom dostępu do dobrej,
polskiej żywności, zachowanie bytu rolników i
sprzedawców poprzez dostęp do targowisk i
bazarów
 Zapewnienie dostępu do targowisk.pdf

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-04-01 15:04:32.
Apel Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi
 Apel Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Łodzi.pdf

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-04-01 14:28:58.
Ulotka o aplikacji dla osób w kwarantannie
domowej
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-23 13:25:16.
Komunikat dotyczący pracy ŁODR
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-23 13:11:13.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR - NOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

- ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR - jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

- kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

- w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,

większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet

1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus!

2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR

3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:

- pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,

- wysłanie pocztą,

- złożenie poprzez platformę ePUAP,

- przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.

Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.plw zakładce KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH.

W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet, do czego zachęcamy.

KANAŁY KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL /> tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: target=_new>https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : target=_new>https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-20 09:28:01.
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-16 15:18:59.

W związku z zagrożeniem zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz kolejnymi przypadkami zachorowań na COVID-19, od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania zostaje zamknięta bezpośrednia obsługa klientów w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi oraz w punktach w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim.

 Ograniczenie obsługi klientów jednostki od 16 marca 2020.doc.docx

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-16 14:19:35.
KWALIFIKACJA WOJSKOWA - ODWOŁANA
 PM.5570.1.2020 - koniec kwalifikacji.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-16 09:36:03.
Zasady kwarantanny domowej

PM.8023.3.2020 Zasady kwarantanny domowej.pdf

Ulotka+dot.+obowiązkowej+kwarantannay+od+15.03.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-15 18:59:42.
Pismo Wojewody Łódzkiego z dnia 14 marca 2020 r.
 pismo do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów - zakaz zgromadzeń.docx

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-14 17:25:14.
Polecenie Wojewody Łódzkiego z dnia 14 marca
2020 r.dot. zapewnienia pomocy osobom wymagającym
wsparcia.
 polecenie Wojewody Łódzkiego.docx

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-14 15:12:18.
Wojewoda - instrukcja usługi opiekuńcze (w tym
specjalistyczne)
 Wojewoda instrukcja usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne).docx

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-14 14:27:38.
Instrukcja dotycząca sposobu organizacji
placówek zapewniających schronienie w związku z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.
 Wojewoda instrukcja - placówki zapewniające schronienie.docx

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-14 14:23:55.
Komunikat Starosty Radomszczańskiego, dotyczący
zawieszenia osobistego udzielania porad, w ramach
systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w
związku z zagrożeniem związanym z COVID-19.

Komunikat na temat nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - COVID-19.pdf

Wniosek - zgłoszenie porady na odległość.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 14:01:15.
KOMUNIKAT KRUS
 KOMUNIKAT KRUS.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 11:40:06 | Data modyfikacji: 2020-03-13 20:01:58.
Dot. informacji jak postępować w sytuacji
zagrożenia koronawirusem
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 11:38:50.
Kontakt z urzędami skarbowymi – informacja dla
podatników_koronawirus

 

Od dzisiaj do 27 marca dalsze ograniczenia dla podatników.

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa kontakt z urzędem skarbowym możliwy tylko w sposób wskazany w ogłoszeniu:

- dokumenty w formie papierowej można wrzucać do urny znajdującej się w przedsionku wejścia głównego, na kopercie prosimy o napisanie telefonu kontaktowego,

- w przypadku konieczności ustalenia czegoś co jest związane z prowadzonymi sprawami sugerujemy kontakt telefoniczny,

- we wszystkich przypadkach polecamy korzystanie z e-usług.

Za utrudnienia przepraszamy.

WITOLD WITKOWSKI

Zastępca Naczelnika

Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu

Urząd Skarbowy w Radomsku

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 11:37:09.
Polecenie Wojewody Łódzkiego
 Polecenie Wojewody Łódzkiego.docx

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-13 08:01:22.
OGŁOSZENIE - KORONAWIRUS

W związku z działaniami profilaktycznymi, które mają zapobiegać szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce, zwracamy się do klientów ZUS z prośbą o ograniczenie bezpośrednich wizyt w placówkach Zakładu.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-12 17:52:28.
Zarządzenie Nr 6/20 Łódzkie Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 12
marca 2020 r.

zarzadzenie_LPWIS_12_03_2020.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-12 15:34:51.
Obwieszczenie w sprawie prowadzonego postępowania
przez Marszałka Województwa Łódzkiego, w
sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla Pana
Andrzeja Gaik

obwieszczenie udział społ Gaik-sig.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-11 15:45:17.
Informacja - koronawirus COVID - 19
 SARS-CoV-2.jpg

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-03-11 15:32:51.
Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2
marca 2020 roku

Dopłaty 2020: ARiMR przyjmuje oświadczenia od 2 marca

Rolnicy prowadzący małe gospodarstwa również w tym roku będą mogli złożyć zamiast
e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 papierowe oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego.
W tym roku termin rozpocznie się 2 marca i potrwa do 15 kwietnia 2020 r.

W znowelizowanej ustawie, którą w tym tygodniu podpisał prezydent, określono początek terminu przyjmowania oświadczeń na 1 marca. W związku z tym, że w tym dniu przypada niedziela, w praktyce rolnicy będą mogli dostarczać tego typu dokumenty do biur powiatowych ARiMR od poniedziałku 2 marca.

Oświadczenia mogą składać rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku złożonym w 2019 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha, potwierdzają brak zmian w odniesieniu
do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2019 r., chcą ubiegać się o te same płatności co w roku minionym, i w 2019 r. wnioskowali wyłącznie o:

- jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec i płatność do kóz,płatność niezwiązaną do tytoniu;

- płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020);

- wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013);

- premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).  

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności
na rok 2020. Wzór oświadczenia będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR.

Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus się nie zmienia. Tak jak dotychczas rozpocznie się 15 marca.

 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-28 08:05:38 | Data modyfikacji: 2020-02-28 08:08:47.
Wytyczne do stwierzenia zgonu na terenie powiatu
radomszczańskiego

202002251326-1.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-25 13:54:39.
Projekty realizowane i zrealizowane za
pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ
RAZEM”

Prezentacja wybranych projektów realizowanych i zrealizowanych przez Stowarzyszenie.pdf

Projekty realizowane i zrealizowane przez Stowarzyszenie.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-13 21:25:03 | Data modyfikacji: 2020-02-13 21:26:29.
Zalecenia dot. zapobiegania rozprzestrzeniania
koronawirusa 2019-nCoV

Koronawirus - zalecenia..pdf

MOVIE..mp4

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-12 09:42:55.
Inwestycje w nawadnianiu gospodarstw rolnych

ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację


Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.     


O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.


Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji:ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.


Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.


Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy –  złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.


Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.


Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.  

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-02-12 09:15:50 | Data modyfikacji: 2020-02-12 09:18:23.
Bezpłata mammografia w technologii cyforowej - 18
luty 2020 (wtorek) - Ośrodek Zdrowia Masłowice
 Masłowice 18.02.2020 r..odt

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-16 13:56:34.
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD ,,BUD-UJ
RAZEM'

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW Z OBSZARU LGD ,,BUD-UJ RAZEM'


Zapraszamy Państwa – mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin: Będków, Budziszewice, Dobryszyce, Czarnocin, Gomunice, Grabica, Gorzkowice, Kamieńsk, Kodrąb, Łęki Szlacheckie, Masłowice, Moszczenica, Pabianice, Powiat Piotrkowski, Ręczno, Rozprza, Rzgów, Tuszyn, Ujazd, Wola Krzysztoporska do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępnione w postaci zbiorowej i wykorzystane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD ,BUD-UJ RAZEM i wdrażania LSR.


Link do ankiety znajduje się poniżej:


https://docs.google.com/forms/d/1n5V6xoO-p865MnmO_Ufg0jBJ7ych5qjMUfN2IZDhJ4E


 Z góry dziękujemy za czas poświęcony na wypełnienie niniejszej ankiety.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2020-01-10 13:22:09.
Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-30 12:28:50.
Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Masłowice w
2019 roku
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-23 14:39:37.
Życzenia świąteczne
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-20 14:55:46.
Harmonogram wywozu odpadów od stycznia do lipca
2020 roku - utrudniony dojazd
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-04 16:12:32.
Harmonogram wywozu odpadów od stycznia do lipca
2020 roku - selektywna zbiórka
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-04 16:10:03.
Harmonogram wywozu odpadów od stycznia do lipca
2020 roku - odpady zmieszane
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-04 16:08:42.
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie
przedsięwzięcia, realizowanego w ramach programu
priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i
innych odpadów pochodzących z działalności
rolniczej” w 2019 roku na terenie Gminy
Masłowice

O G Ł O S Z E N I E
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia, realizowanego w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w 2019 roku na terenie Gminy Masłowice

Wójt Gminy Masłowice informuje, iż zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania z zakresu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Masłowice w roku 2019, w imieniu zainteresowanych rolników, którzy posiadają w/w odpady rolnicze.

Informujemy, że wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Masłowice, w pokoju nr 6, I piętro w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2019 r. Planowany termin realizacji zadania to 2020 r.

Wnioski oraz załączniki można pobrać w Urzędzie Gminy Masłowice lub na stronie internetowej www.bip.maslowice.pl

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:

1) NIP lub PESEL

2) adres siedziby gospodarstwa rolnego

3) dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy de minimis

4) nr gospodarstwa rolnego

5) waga poszczególnych rodzajów odpadów wyrażona w kilogramach (kg)

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. Wyniesie 100% poniesionych kosztów pod warunkiem, że kwota odbioru i zagospodarowania odpadów za 1 tonę folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag nie przekroczy 500 zł. W przypadku, gdy kwota będzie wyższa różnicę ponosi rolnik.

Odpady będą odbierane z jednego miejsca wyznaczonego przez gminę.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Masłowice przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Program priorytetowy NFOŚiGW nie przewiduje odbioru włókniny używanej przy produkcji warzyw, opakowań po środkach ochrony roślin, beczek, węży gumowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Masłowice w pokoju nr 6 oraz pod nr tel. 44 787-46-25

Więcej informacji o Programie:

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych.odt

oswiadczenie-o-otrzymanej-pomocy-de-minimis..doc

owiadczenie-o-braku-pomocy-de-minimis.doc

wniosek-o-dofinansowanie.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:49:20 | Data modyfikacji: 2019-12-04 15:51:29.
Złote Gody – Jubileusz 50 – lecia Pożycia
Małżeńskiego

Złote Gody - 2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-11-04 10:47:25 | Data modyfikacji: 2019-11-04 10:54:32.
OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MASŁOWICE

 OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MASŁOWICE


      Wójt Gminy Masłowice informuje, iż od dnia 03.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpienie w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


     Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do Kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.


    Formularz wniosku o udzielenie pomocy jest dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl)


Wójt Gminy Masłowice


Bogusław Gontkowski

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-10 09:02:25 | Data modyfikacji: 2019-10-10 09:05:14.
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED
bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w
październiku

plakat_wersja elektroniczna2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-09 11:16:33 | Data modyfikacji: 2019-10-09 11:22:25.
Wprowadzenie stopnia alarmowego Bravo CRP

Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796)  podpisał Zarządzenie nr 197 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 10 października 2019 r., od godz. 00:01, do dnia 14 października 2019 r., do godz. 23:59.

 Zarządzenie PRM -121-197-19.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-10-09 08:07:20.
KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Radomsku z dnia 25 września 2019 r.
 komunikat2.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-26 10:30:59 | Data modyfikacji: 2019-09-26 10:33:30.
Informacja ws. mozliwości preferencyjnego
wsparcia w postaci pożyczek z inicjatywy Jeremie
2

załacznik do pisma do JST województwa łódzkiego - Jeremie 2 - 04.09.2019.docx

pismo do JST ws. Jeremie 2 - 04.09.2019.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-10 15:43:25.
Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym
pn. "Rozlicz projekt EFS z sukcesem - SL2014"

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Rozlicz projekt EFS z sukcesem – SL2014”.


Spotkanie odbędzie się 11 października 2019 r. w godz. 10:00 – 12:00,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 15.


W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3685-spotkanie-informacyjne-pn-rozlicz-projekt-efs-z-sukcesem-sl2014 pod przyciskiem „Weź udział”, do 07.10.2019 r.


Do skorzystania zapraszamy beneficjentów X i XI osi priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020 z obszaru powiatów: bełchatowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, tomaszowskiego, radomszczańskiego oraz miasta na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski.


Program spotkania i plakat promocyjny przesyłam w załączeniu. Zwracam się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o spotkaniu wśród jednostek podległych i mieszkańców.

Plakat_SL2014.pdf

program_3.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-10 15:40:59.
Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Stefanii
Krupińskiej

Niecodzienną uroczystość obchodziła Pani Stefania Krupińska z Ochotnika. Seniorka świętowała swoje 100 urodziny.


W dniu 01 września 2019 r. mieszkanka Gminy Masłowice  Pani Stefania Krupińska ukończyła 100 lat życia. Ten dzień to nie tylko zaszczyt dla jubilatki, to nie tylko święto rodzinne, ale również ważne wydarzenie w historii Gminy Masłowice.    


Z okazji swoich setnych urodzin Pani Stefania przyjęła wielu gości z życzeniami kolejnych lat życia w zdrowiu. W związku z tym pięknym jubileuszem z wizytą w dniu 02 września 2019 r. do Zacnej Jubilatki przybyli: Wójt Gminy Masłowice – Pan Bogusław Gontkowski, Kierownik USC Masłowice - Pani Edyta Majchrowska, Kierownik GOPS – Pani Krystyna Drzewowska.  W takiej chwili nie mogło zabraknąć też przedstawiciela Placówki Terenowej KRUS w Radomsku, którą reprezentował- Pan Paweł Piekarski.


Wójt Gminy w imieniu władz samorządowych oraz pracowników urzędu złożył Jubilatce gratulacje i życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na kolejne lata, wręczył piękne kwiaty oraz okolicznościowy dyplom.


Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej był tort urodzinowy.


W uroczystości  uczestniczyła rodzina dostojnej Jubilatki. Setne urodziny to piękny cały wiek wypełniony codziennymi radościami i troskami, ale także pracą i poświęceniem dla dobra bliskich. Pani Stefania  cieszy się dobrym zdrowiem. Jest osobą o niezwykle pogodnym usposobieniu.


Pani Stefanii jeszcze raz gratulujemy tego pięknego Jubileuszu, jednocześnie życzymy dużo zdrowia, by każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych.


 

IMG_20190902_100646.jpg

IMG_20190902_101016.jpg

IMG_20190902_184230.jpg

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-10 15:32:20.
KOMUNIKAT Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnych w Radomsku z dnia 6 września 2019 r.

komunikat.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-06 13:20:49 | Data modyfikacji: 2019-09-06 14:23:28.
ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE organizowane przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ
RAZEM"

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "BUD-UJ RAZEM" ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczych Straży Pożarnych, których siedziba znajduje się na terenie objętym lokalną strategią rozwoju

Tematem szkolenia będą:
MODUŁ I - prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszenia - definicja i cele, stowarzyszenie zwykłe i zarejestrowane, powołanie i statut stowarzyszenia, rejestracja, prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie, rozwiązanie stowarzyszenia.
MODUŁ II - polityka rachunkowości w stowarzyszeniu- zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości; zasady klasyfikacji przychodów z działalności statutowej oraz kosztów realizacji zadań statutowych; koszty administracyjne, pozostałe koszty i przychody, koszty i przychody finansowe; ustalenie i rozliczanie wyniku finansowego; Ewidencja typowych zdarzeń - składki członkowskie, darowizny, subwencje, dotacje, sponsoring, wolontariat; sprawozdania finansowe i inne stowarzyszeń w czasie działania; podatkowe aspekty funkcjonowania stowarzyszeń (obowiązki rejestracyjne, podatek CIT, podatek PIT, podatek VAT).
MODUŁ III - produkt lokalny; sprzedaż produktów lokalnych; wykorzystanie
inkubatora przetwórstwa lokalnego na terenie LGD

Zgłoszenie (formularz dostępny w materiałach do pobrania ) proszę przesłać mailem na adres w.adamczyk@buduj.eu lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia - Ujazd Plac Kościuszki 5, 97-225 Ujazd

W przypadku zgłoszeń przekraczających planowaną liczbę uczestników, zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości przedstawicieli zgłoszonych organizacji (decyduje kolejność zgłoszeń).
 
Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Szkolenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 . Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich_1.jpg

Formularz zgłoszenia.doc

Formularz zgłoszenia.pdf

Zaproszenie na szkolenie.docx

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-09-03 09:35:26.
Obwieszczeniew sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Masłowice

obwieszczenie - zmiany Studium.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-09 18:53:48 | Data modyfikacji: 2019-08-09 18:56:54.
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu połozonego w sołectwie
Strzelce Małe w gminie Masłowice

obwieszczenie - zmiana planu.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-09 18:52:55 | Data modyfikacji: 2019-08-09 18:55:38.
INFORMACJA dla ROLNIKÓW

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Wójt Gminy Masłowice informuje właścicieli i posiadaczy gospodarstw rolnych, że w związku z ukazaniem się komunikatu IUNG Puławy z dnia 02.08.2019 r. uprawami objętymi szacowaniem strat na terenie gminy Masłowice objęte są:

 • zboża jare (I i II kategoria gleb),
 • zboża ozime (I i II kategoria gleb),
 • kukurydza na ziarno (I, II i III kategoria gleb),
 • kukurydza na kiszonkę (I, II i III kategoria gleb),
 • ziemniaki (I i II kategoria gleb),
 • rośliny strączkowe (I, II i III kategoria gleb),
 • łąki, pastwiska, trawy (I i II kategoria gleb),

Szacowanie strat dotyczy upraw, z których na dzień zgłoszenia do doszacowania nie został zebrany plon.

Wójt Gminy Masłowice
Bogusław Gontkowski

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-08-05 14:37:27.
INFORMACJA

Szanowni Państwo,
 informuję, iż we wtorek 30 lipca pracownicy Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi odwiedzą Gminę Masłowice w ramach rządowej akcji informacyjnej dot. rozszerzenia programu 500+.
 
Urzędnicy przyjadą do Urzędu Gminy w Masłowice o godzinie 10:00

Z góry dziękując za Państwa życzliwość,

przesyłam wyrazy szacunku i poważania

Mateusz Pali

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 15:10:32.
Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2019
roku - wąski dojazd
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 12:06:11.
Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2019
roku - zmieszane odpady komunalne
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 11:58:26 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:04:43.
Harmonogram wywozu odpadów w II półroczu 2019
roku - selektywna zbiórka - system workowy
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-25 11:54:05 | Data modyfikacji: 2019-07-25 12:04:03.
Informacja o działaniach Specjalistycznego
Centrum Pomocy w Łodzi

Specjalistyczne centrum pomocy2019-2021..pdf

Specjalistyczne Centrum Pomocy - jak działamy..doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-23 11:39:48.
Informacja na temat projektu pn. " GraduatON"
współfinansowanego ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 GraduatON - opis projektu.docx

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-22 09:05:10.
INFORMACJA

     Na podstawie Zarządzenia Nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie preprowadzenia na terenie województwałódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania Wójt Gminy Masłowice uprzejmie informuje, iż w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowego na terenie Gminy Masłowice, trening polegać będzie na emitowaniu przez okres 1 minuty ciągłego dźwieku syren.


Wójt Gminy Masłowice


Bogusław Gontkowski

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-11 13:45:56.
Informacja o szkoleniu na temat Wapnowania gleb
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-05 10:00:21.
List Pani Prezes KRUS

radomsko.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-05 09:58:23.
INFORMACJA O SUSZY

W związku z komunikatem Państwowego Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach w sprawie klimatycznego bilansu wodnego w 5 okresie raportowania tj. od 1 maja do 30 czerwca 2019 roku wystąpiło zagrożenie suszą w gminie Masłowice dla następujących upraw: zbóż ozimych i jarych, rzepaku i rzepiku , krzewów owocowych na I kategorii gleb (t.j. piaski luźne, piaski pylaste, piaski słabo gliniaste, pylaste, piaski gliniaste lekkie i pylaste).


Zainteresowani rolnicy winni złożyć wnioski wraz z oświadczeniami do Komisji Gminnej o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w możliwie krótkim czasie do 15 lipca br. Wzory dokumentów do pobrania w biuletynie informacji publicznej www.bip.maslowice.pl t.j. wniosek o oszacowanie szkód przez komisję, oświadczenie nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach , oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej - sprzedanej lub w Urzędzie Gminy - I piętro pokój nr 4. Poprawne wypełnienie w/w dokumentów wraz z wydrukiem wniosku złożonego w ARiMR o przyznanie płatności na rok 2019 i dostarczenie Gminnej Komisji ds. szacowania szkód spoczywa na wnioskodawcy.


 


Wójt Gminy


Bogusław Gontkowski

oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej_2.pdf

oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p_2.pdf

 wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_komisj_4.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-07-04 09:59:13.
Harmonogram wywozu na miesiąc lipiec 2019 roku

zmieszane odpady komunalne i selektywna zbiórka - system workowy

Utrudniony dostęp do posesji - wąski wjazd

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-24 15:25:48.
Informacja dotycząca bezpłatnego spotkania
poświęconego działaniom uzupełniającym
populacyjne programy profilaktyczne w kireunku
wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego,
piersi i szyjki macicy

Plakat_2019 270619.pdf

Program spotkania_X.3.3_27.06.2018 - kopia.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:47:02.
Informacja na temat rekrutacji na funkcję
urzędnika wyborczego gminy Kluki, wraz z
załącznikami w postaci uchwał

Informacja o naborze na urzędnika wyborczego.pdf

1534167984_uchwala_w_sprawie_liczby_urzednikow_wyborczych_wraz_z_zalacznikami.pdf

1551276537_Uchwala_nr_52019_PKW_w_sprawie_okreslenia_szczegolowego_zakresu_zadan_urzednikow_wyborczych_sposobu_ich_realizacji_oraz_zasad_wynagradzania_za_ich_realizacje_a_takze_zasad_zwolnienia_od_pracy_z.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-19 10:52:46.
Plakat konferencyjny

W imieniu dyrektora Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach Oddział w  Piotrkowie Trybunalskim pana Mariana Jurka zostaje zamieszczony plakat nt. Konferencji rolniczej.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-17 17:28:22 | Data modyfikacji: 2019-06-17 17:29:02.
INFORMACJA O DNIU WOLNYM

Informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2019 r. (piątek) Urząd Gminy w Masłowicach będzie nieczynny.
Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Urzędu będzie 08 czerwca 2019 r. (sobota), w godz. 7.30 -14.30

Zarządzenie.48.2019.2019-05-29...pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-06-03 09:26:01.
Informacja

Wójt Gminy Masłowice informuje, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 68 z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP ( stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium RP obowiązujący od dnia 23 maja 2019 r. od godz. 22.00 do dnia 27 maja 2019 r. do godz. 16.00.


                                                                                                             Wójt Gminy Masłowice


                                                                                                              Bogusław Gontkowski

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:16:24.
Informacja dotycząca programu "Inwestycje
zwiększające odporność ekosystemów leśnych i
ich wartość dla środowiska

Pismo przewodnie.pdf

Informacja....pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:51:57.
Informacja o organizowanym szkoleniu dla
przedsiębiorców działających na terenie gminy

Szanowni Państwo,

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Google Internetowe Rewolucje zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu adresowanym do przedsiębiorców, które odbędzie się w siedzibie RIPH w Radomsku ul. Kościuszki 6 sala konferencyjna 218, w dniu 24 maja 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:30 

Szkolenie jest częścią Projektu realizowanego w formule cyklu spotkań Doradcy Google Internetowe Rewolucje z przedsiębiorcami z województwa łódzkiego.

Szkolenie nakierowane jest na wsparcie przedsiębiorców w zakresie optymalizacji procesu internacjonalizacji oraz wiedzy o narzędziach eksportowych stworzonych przez Google, takich jak Market Finder, Consumer Barometer czy Google Trends. Narzędzia te mają ułatwić firmom określanie potencjalnych zagranicznych rynków, poznanie zwyczajów użytkowników internetu danego kraju i dzięki temu podjąć świadomą decyzję o rozwoju zagranicznym. Przedsiębiorca będzie miał  również możliwość skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z doradcą Google Internetowych Rewolucji. Podczas konsultacji każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość przejścia przez listę kroków, które pomogą w podjęciu decyzji eksportowych. Doradca pomoże także w przygotowaniu planu wejścia firmy na nowe rynki zagraniczne. Panel prowadzony będzie przez Panią Bogusię Jarzębowską Doradcę w programie Google Internetowe Rewolucje.

W spotkaniu weźmie udział także Pan Andrzej Misiak Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi, który opowie o ułatwieniach dla przedsiębiorców w zakresie rozwiązywania sporów w obrocie gospodarczym czyli o mediacjach.

Dopełnieniem spotkania będzie udział przedstawicieli Operatorów bonów rozwojowych.

Agenda spotkania:

10:00 -  Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:30 -  Prezentacja narzędzi wsparcia przedsiębiorców Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

10:45 - Google Internetowe Rewolucje – Bogusia Jarzębowska - Doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje
12:15 - Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów sądowych – Andrzej Misiak – Prezes Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Łodzi
13:15 – Networking

 

 GIR 2019 Radomsko.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-17 14:48:43.
Informacja w sprawie zbiórki elektroodpadów i
baterii

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. oraz Urząd Gminy Masłowice serdecznie zachęcają mieszkańców gminy Masłowice do udziału w zbiórce elektroodpadów w zamian za sadzonkę drzewa.


W dniu 20 maja 2019 r. w 3-ch punktach na terenie gminy mieszkańcy będą mogli wymienić zgromadzony zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych   na sadzonkę. Dokładne miejsca i godziny zbiórki wskazane są na plakacie promującym akcję. Dla mieszkańców jest to okazja do nieodpłatnego pozbycia się wszelkich elektroodpadów z gospodarstwa domowego np. dużego sprzętu AGD i RTV oraz drobnych elektroodpadów np.  żarówek energooszczędnych,  lamp jarzeniowych, kabli i przewodów elektrycznych,  opiekaczy, żelazek itp. oraz baterii.


Partnerami zbiórki są Remondis Electrorecycling, Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz Miejski Dom Kultury w Radomsku. Fundatorem sadzonek i wieloletnim partnerem akcji jest Nadleśnictwo Radomsko.


Serdecznie zachęcamy do udziału w zbiórce.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-15 15:00:28.
Bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD
„BUD-UJ RAZEM” - dotyczące zasad oceniania i
wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD
„BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez LGD


Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” -  dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.


 Program szkolenia:


 1.     Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020.


 2.     Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-13 11:26:07 | Data modyfikacji: 2019-05-13 11:27:37.
INFORMACJA O GODZINACH PRACY W URZĘDZIE GMINY

Wójt Gminy w Masłowicach uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Masłowice iż od 7 maja 2019 roku zmieniają się godziny pracy Urzędu Gminy Masłowice. 

Urząd Gminy pracować będzie w godzinach:
- poniedziałek, środa, czwartek od godziny 7:30 do 15:30
- wtorek od godziny 7:30 do 16:30
- piątek od godziny 7:30 do 14:30

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-05-06 08:42:27 | Data modyfikacji: 2019-05-06 08:58:05.
Życzenia wielkanocne
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-19 09:11:16 | Data modyfikacji: 2019-04-19 09:14:46.
Informacja o dniu wolnym

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2019 r. (czwartek) Urząd Gminy w Masłowicach będzie nieczynny.
Jednocześnie powiadamiamy, że dniem pracy Urzędu będzie 27 kwietnia 2019 r. (sobota), w godz. 7.30 -15.30

Zarządzenie.35.2019.2019-04-16..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-17 10:34:38 | Data modyfikacji: 2019-04-17 10:37:22.
Kuratorium Oświaty w Łodzi - Informacja o
egzaminach i prawach rodziców

Łódź, 3 kwietnia 2019 r.


Szanowni Państwo,
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast,

 

w procesie zarządzania edukacją samorządy są kluczowym partnerem Łódzkiego Kuratora Oświaty. Bezpieczeństwo dzieci w procesie kształcenia to wspólna odpowiedzialność. Naszym celem jest także poprawa warunków pracy i wynagrodzeń pracowników oświaty. Doceniając ogromną rolę samorządów przekazujemy Państwu materiały mające na celu właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasistów, egzaminu gimnazjalnego, będące uzupełnieniem cyklu spotkań kuratora z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego.
Uprzejmie prosimy o przesłanie załączonych Informacji dla Dyrektorów i Informacji dla Rodziców do szkół i placówek znajdujących się na Państwa terenie.
Jednocześnie, doceniając zaangażowanie samorządów, serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę. Przekazuję wyrazy uznania za ogromną troskę, z jaką wypełniają Państwo swoje zadania oświatowe.


Z wyrazami szacunku

Małgorzata Jagiełło
Dyrektor Wydziału Organizacyjnego
Kuratorium Oświaty w Łodzi

Informacja dla dyrektorów.docx

Informacja dla rodziców.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-03 16:07:18.
Marszałek Województwa Łódzkiego przy
współudziale Wójta Gminy Wielgomłyny, zaprasza
do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym
dot. możliwości pozyskania oraz skorzystania z
Funduszy Europejskich, które odbędzie się w
dniu 11 kwietnia 2019 roku, w godzinach 9.00 -
11.30, w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w
Wielgomłynach.

Zaproszenie.pdf

11.04.2019 Wielgomłyny - Zakres tematyczny spotkania.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-03 10:12:53.
ŁODR z siedzib ą w Bartoszewicach zaprasza na
XIV Piotrkowskie Targi Ogrodnicze "Pamiętajmy o
ogrodach" które odbędą się 14.04.2019 r. o
godz. 8.00-16.00
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-04-03 09:29:41.
Spotkanie dotyczące zasad oceniania i wyboru
projektów przez LGD BUD-UJ RAZEM

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie dla mieszkańców LGD „BUD-UJ RAZEM” -  dotyczące zasad oceniania i wyboru projektów przez Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020.


 Program szkolenia:


 1.     Omówienie celów, przedsięwzięć, wskaźników Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „BUD-UJ RAZEM” na lata 2014-2020 dla obszaru gmin:.


 2.     Omówienie kryteriów wyboru operacji dla Poddziałania 19.2- Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


Spotkania stanowią element realizacji Planu Komunikacji zgodnie ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM”  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-27 08:50:28.
III Forum Przedsiębiirczości w Radomsku
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 08:08:03.
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił
konkursu na udzielenie dotacji na wykonanie w 2019
r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub
robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków województwa łódzkiego

Nabór wniosków trwa do 15 kwietnia 2019 roku.


Spotkanie informacyjne odbędzie się 27 marca br. o godz. 12:00 w sali 104 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (I piętro), przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi.


Szczegóły na stronie: http://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

Informacja prasowa 2019_konkurs zabytki.pdf

Formularz_spotkanie_27.03.2019.doc

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-21 08:04:24.
Komunikat w sprawie zakazu wypalania traw

ZAKAZ WYPALANIA TRAW

 
Przypominam, że zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.)ZABRANIA SIĘ WYPALANIA ŁĄK, PASTWISK, NIEUŻYTKÓW, ROWÓW, PASÓW PRZYDROŻNYCH ORAZ TRZCINOWISK I SZUWARÓW 

Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu albo grzywny (art. 131 pkt 12 ustawy o ochronie przyrody). Wypalanie traw grozi również utratą unijnych dopłat dla rolników.

Wypalanie traw jest złą tradycją, z którą od lat zmagają się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska. Wypalanie traw jest zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność karną.
Wypalanie traw zabija ludzi, zwierzęta i środowisko, przynosząc szkody dla przyrody i samego człowieka. Jest ono również bardzo częstym powodem powstawania pożarów w gospodarstwach domowych i lasach.

Od wielu lat ten szkodliwy proceder powtarza się. Aby sytuacja się zmieniła konieczne jest konsekwentne egzekwowanie zakazu wypalania traw oraz karanie podpalaczy.

Każdy może pomóc:

 • wyjaśnij dzieciom niebezpieczeństwa związane z podpalaniem traw,
 • zacznij kompostować odpady organiczne, zamiast je palić,
 • zgłaszaj zauważony pożar na telefon alarmowy: 112 lub 998 (Straż Pożarna),
 • zgłaszaj zauważonych podpalaczy na telefon alarmowy: 112 lub 997 (Policja).

Apeluję o rozsądek!

Wójt Gminy Masłowice

                                Bogusław Gontkowski

 
 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-03-06 10:50:59 | Data modyfikacji: 2019-03-06 10:55:20.
Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks
porządkuje odpady"

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna przesyła informację nt ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych. 
Konkurs pod nazwą "Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady" odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.
Placówki, które zgłoszą chęć udziału w konkursie otrzymają bezpłatnie plakaty oraz CD z grami edukacyjnymi na temat odpadów i recyklingu. Gry są też dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce gry edukacyjne.
Konkurs odbędzie się już po raz piąty, w terminie od 15.01.2019 do 30.03.2019. Informację nt konkursu znajdą Państwo na stronie internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl

pismo_Mistrz Recyklingu_samorządy2019_1 (2).pdf

informacja prasowa.docx

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-17 09:45:52 | Data modyfikacji: 2019-01-17 09:47:05.
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Te dwa okresy, kiedy można składać wnioski i z których mogą pochodzić faktury, to:

a) od 1 do 28 lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego. Mowa o fakturach wystawionych w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r,
b) od 1 sierpnia 2019 r do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

a) od 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym
b) od dnia 1 października do dnia 31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W dniu 29 grudnia 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466).
 
Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uległy zmianie przepisy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z nowymi zapisami art. 4 ust. 2 ustawy limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W związku z powyższymi zmianami do wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy dołącza się:

 • Faktury (albo ich kopie przy czym oryginał przedkładany do wglądu i w celu przystawienia stosownej pieczęci), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
 • dokument wydany (na wniosek producenta rolnego) przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 roku poz. 546 oraz z 2018 roku poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
 • Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku dzierżaw gruntów zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu (dzierżawcy), konieczne jest dołączenie do wniosku o zwrot podatku umowy dzierżawy aktualnej na dzień 1 lutego roku w którym składany jest wniosek.

 

 

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-15 08:58:55 | Data modyfikacji: 2019-01-15 09:04:40.
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego za. w
Bartoszewicach

Już 10 stycznia 2019 roku na terenie Wojewódzkiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych ŁODR w Bratoszewicach odbędzie się pierwsza aukcja jałówek hodowlanych organizowana przez Łódzki Związek Hodowców Bydła.


W wyniku porozumienia  i współpracy Zarządu Łódzkiego Związku z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu aukcje, jako cykliczna, comiesięczna impreza hodowlana zagoszczą na stałe pod dachem wystawowego ringu w Bratoszewicach, jako „AUKCJE JAŁÓWEK W SERCU POLSKI”, co nawiązuje do tradycji odbywających się tu latem targów. Wszystkich rolników, hodowców, przedsiębiorców i sympatyków hodowli serdecznie zapraszamy na pierwszą i kolejne, planowane na każdy drugi czwartek miesiąca aukcje.

aukcje_jalowek_w_sercu_polski.png

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:26:33.
Pismo Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Srodowiska w Łodzi z informacją o
umieszczeniu na stronie internetowej
www.wios.lodz.pl numeru telefony, na który
będzie możliwość zgłaszania interwencji
dotyczącej przypadków naruszania przepisów z
zakresu ochrony środowiska, w tym z zkaresu
gospodarki odpadami

Skan dokumentu.(6672748_5757723).pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-09 12:23:44.
ŻYCZENIA
 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:56:51.
Wniosek o przekazanie informacji o poradni -
Publicznej Specjalistycznej Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej "Wczesnego Wspomgania
Rozwoju Dziecka"

wniosek_o_przekazanie_informacji_o_poradni.pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-19 11:06:40.
Taryfy - decyzja WA.RET.070.1.337.3.2018 z dnia
21.09.2018 r.

Zatwierdzenie taryfy dotyczącej zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Masłowice na okres 3 lat, nadesłaną wnioskiem z dnia 12 marca 2018 roku i jego korektami z dnia 22 maja 2018 roku, 21 czerwca 2018 roku,  07 sierpnia 2018 roku oraz 04 września 2018 roku przez Gminę Masłowice

Taryfy dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Masłowice

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-06 15:02:13.
Pismo Prezesa Zarządu Izby Rolniczej Województwa
Łódzkiego Pana Bronisława Węglewski

Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego na swojej stronie internetowej www.izbarolnicza.lodz.pl oraz w miesięczniku W NOWEJ ROLI (na stronie internetowej jest dostępna elektroniczna wersja publikacji, natomiast w biurach powiatowych IRWŁ – papierowa) zamieszcza specjalistyczne artykuły, informacje oraz komentarze dotyczące rolnictwa województwa łódzkiego, krajowego i światowego, a także informuje o swojej działalności. Zależy nam by rolnicy mieli możliwość dostępu do portalu, gdzie znajdą kompleksowe wiadomości dotyczące rolnictwa.


Izba Rolnicza


 

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-28 10:01:41 | Data modyfikacji: 2018-11-28 10:03:38.

Zobacz:
 2010 r.- 2016 r. .  2017 r. .  2018 rok .  Ostrzeżenia meteorologiczne . 
Data wprowadzenia: 2018-11-28 10:01:41
Data modyfikacji: 2018-11-28 10:03:38
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo