2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice - podanie do
publicznej wiadomości o wydaniu decyzji

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.10.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarz

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:11:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice - podanie
stronom wiadomości o wydaniu decyzji

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 05.10.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarz

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2019-01-09 13:07:29.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice
zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji w
sprawie zminany decyzji środowiskowej

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dn. 05.10.2012 r., znak OŚ.6220.2.17.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:04:40 | Data modyfikacji: 2018-12-14 14:06:40.
Obwieszczenie Wójta Gminy Masłowice o wydaniu
postanowienia o braku obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
 UG.6220.5.6.2018..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-11-26 16:39:08.
O B W I E S Z C Z E N I E Marszałka Województwa
Łódzkiego

w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do chowu lub hodowli świń o więcej niż 750 stanowisk dla macior, zlokalizowanej na działce nr ew. 824/7 w obrębie 0003 Chełmo, w m. Chełmo 104, gm. Masłowice, powiat radomszcza

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-10-03 10:33:26 | Data modyfikacji: 2018-10-03 10:40:14.
Obwieszczenie o wpłynięciu wnioskui wszczęciu
postępowania administracyjnego

i/ dla przedsięwzięcia polegającego na: "kompleksowej budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i ciepło w sposób skojarzony w koge

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-09-28 15:35:12.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w
całości postępowanie administracyjne w sprawie
wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczące zmiany decyzji środowiskowej z dnia 05.10.2012 r., znak: OŚ.6220.2.17.2012, wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na: „kompleksowej budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i ciepło w sposób skojarzony w kogeneratorach o łącznej mocy ok. 1,2 MW” w miejscowości Chełmo, obrębie geodezyjnym Chełmo, Gmina Masłowice, na działkach ewidencyjnych nr 825/7 i 824/7.

 UG.6220.1.13.2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-16 15:30:24.
Obwieszczenie SKO W Piotrkowie Trybunalskim-
Obwieszczenie KO 461-25/18 z dnia 26 lipca 2018 r.

Obwieszczenie KO.461-25/18 z dnia 26 lipca 2018 r.

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-08-02 13:10:19.
Obwieszczenie o wpłynięciu zażalenia na
postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i zakres raportu

Obwieszczenie o wpłynięciu zażalenia na postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: „kompleksowej budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i ciepło w sposób skojarzony w kogeneratorach o łącznej mocy ok. 1,2 MW” w miejscowości Chełmo, obrębie geodezyjnym Chełmo, Gmina Masłowice, na działce ewidencyjnej nr 825/7 i 824/7.

 Obwieszczenie o wpłynięciu zażalenia na postanowienie..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-13 14:32:59 | Data modyfikacji: 2018-07-13 14:45:05.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w
całości postępowanie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Rozbudowa istniejącego zakładu produkcji maszyn rolniczych o halę produkcyjną i halę magazynową wraz z niezbędną infratrukturą techniczną w miejscowości Strzelce Małe, gmina Masłowice, województwo łódzkie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-07-02 14:39:21.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku inwentarskiego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym o obsadzie do 112 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na terenie dz. nr ewid. 1150 i 1151 w miejscowości Borki, obręb geodezyjny Borki, gm. Masłowice

GPI..6220.2.2017..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-26 15:13:42.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko i określającego
zakres raportu

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określającego zakres raportu dla przedsięwzięcia polegającego na: " kompleksowej budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarzających biogaz na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i ciepło w sposób skojarzony w kogeneratorach o łacznej mocy ok. 1,2 MW"

Obwieszczenie o wyd. post. o zakr. raportu.pdf

 UG.6220.1.10.2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:34:35.
Obwieszczenie o przedłożeniu uzupełnień do
raportu oddziaływania na środowisko w tym
dokonanie zmiany
 GPI.6220.2.2017..pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-24 08:40:51.
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu
postepowania administracyjnego

Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku i wszczęciu postepowania administracyjnego dotyczącego zmiany decyzji środowiskowej z dnia 05.10.2012 r., znak: OŚ.6220.2.17.2012, wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na: „kompleksowej budowie biogazowni rolniczej do otrzymania biogazu na drodze fermentacji metanowej oraz urządzeń energetycznych przetwarzających biogaz na prąd elektryczny i ciepło w sposób skojarzony w kogeneratorach o łącznej mocy ok. 1,2 MW” w miejscowości Chełmo, obrębie geodezyjnym Chełmo, Gmina Masłowice, na działce ewidencyjnej nr 825/7 i 824/7. 

UG_6220_1_1_2018.pdf

 UG.6220.1.1.2018.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-04-10 13:10:31 | Data modyfikacji: 2018-04-10 13:28:35.
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE zawiadamiam strony postępowania że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie z 22 stycznia 2018 r., znak: WOOŚ.4260.32.2017.AZi.13 (poprzedni znak: WOOŚ.4207.51.2017.AZi), prostujące inną oczywistą omyłkę w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 66/2017 z 20 września 2017 r., znak: WOOŚ.4260.32.2017.AZi.7 (poprzedni znak: WOOŚ.4207.51.2017.AZi), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi w miejscowości Ochotnik

 KW_86985_RDO_S_plik1.doc

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-24 07:39:23 | Data modyfikacji: 2018-01-24 07:42:19.
UG.6220.7.29.2016
OBWIESZCZENIE o
wydaniu decyzji środowiskowej

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji środowiskowej uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „lokalizacja instalacji produkcji alkoholu etylowego w hali biogazowni oraz budowa obiektów towarzyszących w miejscowości Chełmo, gm. Masłowice na działce o numerze 825/7”.

 

UG.6220.7.29.2016.doc.pdf

 UG.6220.7.29.2016.pdf

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2018-01-08 10:45:28.
Data wprowadzenia: 2018-01-08 10:45:28
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo