Podatki i opłaty

Zwrot podatku akcyzowego w 2022 r.

W 2022 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju (bez zmian w stosunku do 2021 r.).

Od 2022 r. zwiększa się limit zużycia oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych (110 l w miejsce 100 l) oraz limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła (40 l w miejsce 30 l). Zmiany wynikają z ustawy z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 2227).

Oznacza to, że w 2022 r. producent rolny może uzyskać:
• 110 zł z 1 ha użytków rolnych (w miejsce 100 zł w 2021 r.),
• 40 zł z 1 średniej rocznej DJP bydła (w miejsce 30 zł w 2021 r.).

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

• w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

• w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:
110,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2022-01-14 12:25:50.
UCHWAŁA NR XLVI.241.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wysokości
rocznej stawki podatku od środków transportowych

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2022-01-14 10:37:55.
UCHWAŁA NR XLVI.240.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2022-01-14 10:34:49.
UCHWAŁA NR XLVI.239.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wysokości
stawek podatku od nieruchomości

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2022-01-14 10:33:56 | Data modyfikacji: 2022-01-14 10:36:00.
UCHWAŁA NR XLVI.238.2021 RADY GMINY MASŁOWICE z
dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta

Treść uchwały (PDF)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Autor: Justyna Zięba | Data wprowadzenia: 2022-01-14 10:33:26 | Data modyfikacji: 2022-01-14 10:35:29.
Stawki podatkowe na 2021 rok

Urząd Gminy w Masłowicach informuje, iż stawki podatkowe na rok 2021 dotyczące podatku od nieruchomości zostały na poziomie roku  2020 (Uchwała Nr XXI.98.2019 z dnia 9.12.2019 r.), średnia cena skupu żyta za 1dt będąca podstawą obliczenia podatku rolnego została obniżona z kwoty 58,55 zł. do kwoty 36,40 zł. za 1 dt (Uchwała Nr XXXII.167.2020 z dnia 10.11.2020 r.), natomiast średnia cena sprzedaży drewna wynika z Komunikatu Prezesa GUS z dnia 20.10.2020 r. i wynosi 196,84 zł. za 1 m3.
Informujemy, że stawki podatku od środków transportowych pozostają na poziomie 2020 r. (Uchwała Nr XX.90.2019 z dnia 28.11.2019 r.).

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2020-12-09 10:21:00 | Data modyfikacji: 2020-12-09 10:23:15.
Wniosek o wydanie zaświadczenia
 wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2014-03-19 12:17:33.
Obniżenie średniej ceny skupu żyta
 Obniżenia średniej ceny skupu żyta.doc

Opublikowane przez: Aleksy Jerzy Jeske | Data wprowadzenia: 2013-01-10 09:57:07 | Data modyfikacji: 2013-01-10 09:58:13.
Numer konta do opłaty skarbowej i podatków

 

 

Wpłat dochodów m.in. z tytułu podatków i opłat lokalnych należy dokonywać na poniższy rachunek:


75 8980 0009 2030 0000 5664 0001

ESBANK Bank Spółdzielczy, ul. Tysiąclecia 4, 97-500 Radomsko

(ostatnia aktualizacja: 2022-11-09)

 

Opublikowane przez: Piotr Chlebosz | Data wprowadzenia: 2012-05-09 09:34:09 | Data modyfikacji: 2022-11-09 08:17:29.
``Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ
Wniosek o zwrot podatku składa się w terminach od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia danego roku.
Te dwa okresy, kiedy można składać wnioski i z których mogą pochodzić faktury, to:

a) od 1 do 28 lutego należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego. Mowa o fakturach wystawionych w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r,
b) od 1 sierpnia 2019 r do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na dany rok.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji następuje w terminach:

a) od 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w lutym
b) od dnia 1 października do dnia 31 października w przypadku złożenia wniosku w sierpniu
gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

W dniu 29 grudnia 2018 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466).
 
Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej uległy zmianie przepisy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zgodnie z nowymi zapisami art. 4 ust. 2 ustawy limit zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

W związku z powyższymi zmianami do wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy dołącza się:

Faktury (albo ich kopie przy czym oryginał przedkładany do wglądu i w celu przystawienia stosownej pieczęci), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
dokument wydany (na wniosek producenta rolnego) przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o których mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2017 roku poz. 546 oraz z 2018 roku poz. 1642) – w przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła.
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględnia się gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

W przypadku dzierżaw gruntów zwrot podatku akcyzowego przysługuje posiadaczowi zależnemu (dzierżawcy), konieczne jest dołączenie do wniosku o zwrot podatku umowy dzierżawy aktualnej na dzień 1 lutego roku w którym składany jest wniosek.

wzor_wniosku_akcyza_aktywny_2019..pdf

 

Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo | Data wprowadzenia: 2011-12-28 09:21:32 | Data modyfikacji: 2019-08-07 12:24:55.

Zobacz:
 Obowiązujące wzory deklaracji i informacji .  Interpretacje podatkowe .  Wykaz udzielonych ulg podatkowych . 
Data wprowadzenia: 2011-12-28 09:21:32
Data modyfikacji: 2019-08-07 12:24:55
Opublikowane przez: Ewa Stypa-Wodo